Στυλιανὴ Π. Στυλιανίδου, Ἀκτινοθεραπεύτρια Ὀγκολόγος MD,
MSc Ἰατρικῆς Α.Π.Θ. – Ἐπιμελήτρια Α’, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. –
Θεολόγος Α.Π.Θ., MSc Θεολογίας Α.Π.Θ.
Ἡ δύναμη τῆς πίστης τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀσθενοῦν, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀνίατη νόσο, ἀναφέρεται σχεδὸν σ’ ὅλους τους Βίους τῶν Ἁγίων, ὅπως καὶ οἱ θαυματουργικὲς θεραπεῖες. Οἱ Ἅγιοι καὶ ἰδιαίτερα ἡ Θεοτόκος προβάλλονται ὡς “ἰατροὶ ψυχῶν καὶ σωμάτων”. Τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα ποὺ διηγοῦνται θαυματουργικὲς ἰάσεις μὲ τὴ χάρη τῆς Παναγίας εἶναι πάρα πολλά.
Ὁ ἄνθρωπος ζώντας στὴν καθημερινὴ εὐδαιμονία καὶ μέσα στὴ σύγχρονη κοινωνία, ὅπου ἐπικρατεῖ τὸ ὑλιστικὸ πνεῦμα, νιώθει ἰσχυρὸς καὶ κάποιες φορὲς – ἴσως καὶ ἀσυνείδητα – παρατηρεῖται ἔκπτωση τῆς πίστης του στὸ Θεό, στὸ Χριστό, στὴν Παναγία, στοὺς Ἁγίους. Ὅταν ὅμως νοσεῖ ἀπὸ διάφορες κυρίως ἀνίατες ἀσθένειες, ἀλλὰ καὶ ὁποιαδήποτε ἀρρώστια, νιώθει ἀδύναμος καὶ φοβᾶται γιὰ τὴ ζωή του. Τότε ἐπικαλεῖται τὸν Θεό, τὸν Χριστό, τὴν Παναγία, τοὺς Ἁγίους καὶ ἐκλιπαρεῖ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ζωῆς του. Ἡ ἀσθένεια ἀποτελεῖ ἰσχυρὴ δοκιμασία τοῦ ἀνθρώπου, ἐνισχύει τὴν πίστη του. Ὁ ἀσθενὴς ποὺ πιστεύει ἰσχυρὰ καὶ ἀφήνει τὴ ζωή του στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, νιώθει ψυχικὴ ἀνακούφιση, πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ἠρεμία, ἁπαλύνεται ὁ πόνος του, ψυχικὸς καὶ σωματικός. Ἡ ἰσχυρὴ πίστη ἔχει ἀποδειχτεῖ πολλὲς φορὲς ὅτι μπορεῖ νὰ ἀνατρέψει τὶς προβλέψεις τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, νὰ ὁδηγήσει σὲ ἴαση τῆς νόσου, σὲ “θαύμα”.
Ἀρκετοὶ ἀσθενεῖς ποὺ πιστεύουν ἰσχυρὰ στὴν Παναγία, γιὰ παράδειγμα, ἔχουν ἰαθεῖ ἀπὸ διάφορες ἀσθένειες, ὅπως π.χ. καρκίνος, στειρότητα, δαιμονισμό, τύφλωση, αἱμόρροια, λιθίαση οὐροδόχου κύστεως, ἐντερικά, λοιμώδη νοσήματα, ἀρθρίτιδα, παθήσεις στομάχου καὶ πεπτικοῦ συστήματος κ.α., ὅπως περιγράφονται σὲ διηγήσεις σὲ θεομητορικὰ κείμενα, στὸ βιβλίο “θεομητορικὰ θαύματα” τοῦ κ. Δ. Τσάμη, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα.

Ἡ ἀσθένεια ἀποτελεῖ δοκιμασία τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ κτίσμα τοῦ “Δημιουργοῦ Ἄκτιστου Θεού”. Μέσα ἀπὸ τὴν ἀσθένεια καὶ τὸν πόνο ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται πιὸ κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ στοὺς Ἁγίους ποὺ πόνεσαν καὶ μαρτύρησαν γιὰ τὴν πίστη τους στὸν Χριστό. Ἐνισχύεται ἡ ταπεινότητα καὶ ἐξαλείφεται ἡ ἀνθρώπινη ἀλαζονεία καὶ ὁ ἐγωισμός. Ὁ χριστιανὸς ποὺ ἀσθενεῖ καὶ πιστεύει στὸν Θεὸ ἀντιμετωπίζει μὲ προσευχή, ὑπομονὴ καὶ δύναμη τὴν ἀρρώστια. Δὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ὅπου ἡ ἰσχυρὴ πίστη καὶ οἱ προσευχὲς ἔσωσαν ἀνθρώπους ἀπὸ βαριὲς καὶ ἀνίατες ἀσθένειες.
Ἡ δύναμη τῆς πίστης ἀποδεικνύεται πολλὲς φορὲς “ἰσχυρὸ φάρμακο” ποὺ ἴσως ὡς “θαύμα” φαίνεται νὰ νικᾶ τὴν ἀσθένεια. Ἴσως καὶ νὰ ξεπερνᾶ τὴ δύναμη τῶν ἰατρικῶν φαρμάκων. Ὅμως ὁ κάθε χριστιανὸς δὲν θὰ πρέπει νὰ θυμᾶται καὶ νὰ πιστεύει στὸ Θεό, στὸ Χριστό, στὴν Παναγία, στοὺς Ἁγίους μας μόνο ὅταν νοσεῖ. Προκειμένου νὰ ζεῖ μία ὑγιῆ σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ζωή, φρόνιμο εἶναι νὰ διατηρεῖ ἰσχυρὴ τὴν πίστη του καὶ νὰ βρίσκεται σὲ συνεχῆ καθημερινὴ προσευχή. Ἁπαλύνοντας τὸ φόβο καὶ τὸ ἄγχος τῶν δοκιμασιῶν, ὅπως καὶ τῶν ἀσθενιῶν, στὴν ἐγκόσμια καθημερινότητα, ἐνισχύει τὴν ψυχικὴ καὶ σωματική του ὑγεία. Ἔτσι, μπορεῖ νὰ σωθεῖ ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀσθένειες. Ὁ χριστιανός, ζώντας τὴν “ἐν Χριστῷ ζωὴ” μὲ προσευχή, ταπεινότητα καὶ ὑπομονή, καὶ ἀφήνοντας τὴ ζωή του στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, μπορεῖ νὰ νικήσει τὸν ψυχικὸ καὶ πνευματικὸ θάνατο καὶ μὲ ὅπλο τὴν ἰσχυρὴ πίστη νὰ φτάσει σὲ ὑπέρβαση τοῦ σωματικοῦ θανάτου.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/03/blog-post_20.html#more