«Η ΑΓΝΟΤΗΤΑ»

ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ” Τόμος γ΄

Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλος

…Πρόσεχε  νέε μου. Ἔχεις ἕνα ἀνεκτίμητο θησαυρό! Ἕνα πολύτιμο μαργαριτάρι, ἕνα μεγάλο κεφάλαιο γιά τή ζωή σου! Τήν ἁγνότητα. Διαφύλαξε αὐτόν τόν θησαυρό, προστάτεψε αὐτό τό πολύτιμο μαργαριτάρι, ἐκμεταλλεύσου αὐτό τό μεγάλο κεφάλαιο τῆς ἁγνότητος, τό ὁποῖο θά σοῦ δώση τόκκους γιά ὅλη σου τή ζωή!

Ὦ νέε μου! Ἄν γνώριζες πόσο μεγάλο πράγμα εἶναι ἡ ἁγνότητα! Θά ὑποβαλώσουν σέ μύριες θυσίες γιά νά τήν διαφυλάξης! Καί ὁ Θεός θά σοῦ χάριζε δύο παραδείσους, Ἕνα στή γῆ καί ἕνα στόν οὐρανό, καί θά σοῦ ἔδιδε δύο στεφάνια, ἕνα ἐδῶ, γιά νά σέ θαυμάζουν ὡς νικητή τῆς ζωῆς καί ἕνα στεφάνι στόν οὐρανό, ὅπου θά σέ θαυμάζουν οἱ ἄγγελοι.

Συνεχίζεται…..

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Λάρισσα 2001