Ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου ἀπό νεοεποχίτες προβατόσχημους λύκους

Δυστυχῶς κάποιοι, μεταξύ τῶν ὁποίων καί νεοεποχίτες ἰνστρούχτορες, ἐμφανίζονταν ὡς πνευματικά παιδιά τοῦ Ὁσίου, γιά νά ἀγρεύουν ὁπαδούς. Ἕνας τέτοιος ἦταν ὁ δάσκαλος τῆς Ἀνθῆς Τσέλιου μέ ἀρχικά Δ.Λ. Κάποτε ἡ Ἀνθή, πνευματικό παιδί τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, εἶχε πάει μαζί μέ μία φίλη της στόν Ἅγιο. Ἐκεῖνος τότε τούς ἀποκάλυψε ὅτι πολλές φορές γιά νά ἑλκύσει κάποιους πλανεμένους τούς ἀποκαλοῦσε μέ τό ὄνομά τους. Τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ τό φανέρωνε, ἐνῶ τούς ἔβλεπε γιά πρώτη φορά. Ἐκεῖνοι ἐντυπωσιάζονταν καί ἦταν ἕτοιμοι νά ἀκούσουν καί τίς νουθεσίες τοῦ Γέροντα.

Τότε, «Φανερά ἐντυπωσιασμένη, ἡ φίλη μου», διηγεῖται ἡ Ἀνθή Τσέλιου, «τοῦ ζήτησε νά τῆς πεῖ τήν γνώμη του γιά τόν Δ.Λ., πού ὅπως ἤξερε ἦταν πνευματικοπαίδι του. Ἐκείνη τήν στιγμή ὁ Γέροντας τινάχτηκε, θύμωσε πάρα πολύ καί εἶπε: «Εἶδες τί μοῦ κάνουν; Ὁρίστε τί μοῦ κάνουν! Ἔρχονται ἐδῶ, παίρνουν τήν εὐχή μου, τούς λέω πέντε πράγματα, τά ὁποῖα παίρνουν αὐτοί ὅπως θέλουν, καί μετά λένε ὅτι τούς ἔχω πνευματικά παιδιά», γύρισε καί μοῦ εἶπε πολύ ὀργισμένος. Στήν συνέχεια στράφηκε πρός τήν κυρία, γιά τήν ὁποία τοῦ εἶχα πεῖ ὅτι ἦταν στενή συνεργάτις τοῦ Δ.Λ. καί ὅτι παλιότερα μᾶς ἔκανε γιόγκα, ἀλλά στήν συνέχεια σταμάτησε γιά προσωπικούς της λόγους. «Κοίταξε νά δεῖς», τῆς λέει. «Νά τοῦ πεῖς νά διώξει ὅλα τά παιδιά ἀπό κοντά του καί νά τούς στείλει σέ ἱερεῖς πνευματικούς». «Μά, Παππούλη», τοῦ λέει ἐκείνη, «αὐτός μᾶς λέει νά πηγαίνουμε στήν ἐκκλησία γιά ἐξομολόγηση».

Νά σημειώσω βέβαια ἐδῶ ὅτι, ὅπως σᾶς εἶπα καί πρίν, ὁ Δ.Λ. μᾶς παρότρυνε πράγματι νά πηγαίνουμε σέ ἐξομολόγο, τονίζοντας ὅμως ὅτι δέν θά ἔπρεπε σέ καμία περίπτωση νά τοῦ ἀναφέρουμε τίς δραστηριότητες καί τά σχετικά μέ τήν Σχολή του, ἀφοῦ δέν θά μποροῦσε ποτέ νά κατανοήσει αὐτά τά ἀνώτερα πράγματα ἕνας… ἄσχετος. (Κάποτε μάλιστα μέ μάλωσαν, ἐπειδή τούς εἶπα ὅτι εἶχα μιλήσει στόν πνευματικό μου γιά τόν Δ.Λ.). Μᾶς παρότρυνε λοιπόν νά πᾶμε σέ ἐξομολόγο, διευκρινίζοντας ὅμως καί τονίζοντας ὅτι πνευματικός ὁδηγός μας θά ἦταν πάντα αὐτός. Γι’ αὐτό ἔλεγε «ἐξομολόγος» καί ὄχι «πνευματικός». «Κι ἀφοῦ μᾶς λέει νά πηγαίνουμε στήν Ἐκκλησία», συνέχισε ἡ φίλη μου, «ἐσύ γιατί εἶσαι ἀρνητικός μαζί του;». «Ποιά ἐκκλησία;» τῆς λέει ὁ Γέροντας ἀπότομα. «Ξέρεις τί θά πάθουν αὐτοί πού πᾶνε καί στήν ἐκκλησία καί στήν Σχολή του; Σχιζοφρένεια θά πάθουν…Καί νά σοῦ ἐξηγήσω τί ἐννοῶ: Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔχει τό ἕνα πόδι σέ μία βάρκα καί τό ἄλλο πόδι σέ μιά ἄλλη βάρκα τί θά πάθει; Θά σκιστεῖ… Ἔ, αὐτό θά πάθουν κι ἐκεῖνοι. Νά τοῦ πεῖς ὅτι εἶναι προτιμότερο νά μήν πᾶνε στήν ἐκκλησία, ἀπό τό νά πηγαίνουν συγχρόνως καί σ’ αὐτόν καί στήν ἐκκλησία»»1. Φαίνεται ἀπό αὐτήν τήν συνομιλία ὅτι ὁ Ἅγιος πολλές φορές κινδύνευε νά πέσει θύμα ἐκμετάλλευσης ἀπό ἐπιτήδειους. Αὐτοί, χρησιμοποιώντας τό ὄνομά του καί ἐκμεταλλευόμενοι τήν καλοσύνη του, ἐμφανίζονταν ὡς πνευματικά του παιδιά μέ σκοπό νά παρασύρουν ἄλλους ἀνθρώπους στίς πλάνες τους. Ἐπίσης, ἀποδεικνύεται ἀπό τά ἀνωτέρω ἡ ξεκάθαρη ἀντίθεση τοῦ Ἁγίου στίς νεοεποχίτικες διδασκαλίες. Ἡ σχιζοφρένεια εἶναι, σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο, τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐνασχόλησης τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν αἵρεση τῆς Νέας Ἐποχῆς καί ταυτόχρονα μέ τήν Ὀρθοδοξία.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο 

1 Ἰωάννου Ἀγγελάκη-Ἀνθῆς Τσέλιου, Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γιά τά σεμινάρια ψυχοδυναμικῆς, Ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2015, σελ. 112-113.