Ἐξαρχῆς ὁ Θεὸς φρόντισε νὰ ἐργάζεται ὁ Ἀδάμ, τὸν ἔβαλε νὰ ἐργάζεται καὶ νὰ φυλάει τὸν παράδεισο μὴν πέσει στὴν ἁμαρτία καὶ τὸν χάση· ἀλλὰ ἡ ἐργασία οὔτε τὸν κούραζε τὸν Ἀδάμ, οὔτε τὸν ἔφθειρε. Ἐνῶ ἐμᾶς ἡ ἐργασία καὶ μᾶς κουράζει καὶ μᾶς φθείρει. Λέει: «Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σοῦ φαγῇ τὸν ἄρτον σοῦ» (Γὲν 3, 19).Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅ Ἀδὰμ προηγουμένως ἐργαζόταν, ἀλλὰ δὲν ἵδρωνε. Ἡ ἐργασία ἦταν εὐχαρίστηση γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Δὲν ἦταν οὔτε κοπιαστική, οὔτε φθοροποιός, ὅπως εἶναι σήμερα. Σήμερα ἡ ἐργασία ἔχει κατανάλωση δυνάμεων, ἔχει φθορά. Στην Εὔα εἶπε: «ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα» (Γὲν 3,16). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι, ἂν ἡ Εὔα γεννοῦσε πρὶν ἀπὸ τὴν κατάρα, πρὶν ἀπὸ τὴν παρακοή, τὰ τέκνα θὰ τὰ γεννοῦσε χωρὶς καμία λύπη, ὅπως ἡ Κυρία Θεοτόκος.
 
✞ Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος