Ποτέ δέν πρέπει ἡ ἡδονή νά γίνεται αὐτοσκοπός. Οὔτε ἐκτός τοῦ Γάμου, οὔτε μέσα στόν γάμο. Σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ θέωση καί ὄχι ἡ ἡδονή. Ὁ γάμος, ἀλλά καί ὅποια ἄλλη δραστηριότητα τοῦ ἀνθρώπου, θά πρέπει νά ὑπηρετεῖ τήν πνευματική τελείωση τοῦ ἀνθρώπου, τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη, τόν φωτισμό καί τήν θέωσή του.

Ἡ ἐπιδίωξη τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, ἡ ὑποδούλωση στίς αἰσθήσεις, σαρκοποιεῖ τόν ὅλο ἄνθρωπο, τήν ψυχή καί τό σῶμα του. Τότε ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐλεύθερος· εἶναι αἰχμάλωτος τῶν παθῶν του, τοῦ πονηροῦ πνεύματος καί προγεύεται τήν αἰώνιακόλαση. Ὁ Κύριος στήν Παλαιά Διαθήκη ἐπέφερε τόν Κατακλυσμό, διότι οἱ ἄνθρωποι εἶχαν σαρκοποιηθεῖ[1]. «Εἶδεν ὁ Θεός τήν σαρκικότητα αὐτήν τῶν ἀνθρώπων», γράφει ἡ Ἁγία Γραφή, «καί εἶπε· “δέν θά παραμείνη πλέον τό πνεῦμα μου στούς ἀνθρώπους τούτους, διότι κυριαρχοῦνται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό σαρκικά φρονήματα. Ὅλες δέ οἱ ὑπολειπόμενες ἡμέρες τῆς ζωῆς τους θά περιορισθοῦν μόνον στά ἑκατόν εἴκοσιν ἔτη”»[2]. Ἡ ἁμαρτία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τό νά ἀποσύρει ὁ Θεός τήν χάρη Του ἀπό τούς ἀνθρώπους καί νά μειωθεῖ ἡ χρονική διάρκεια τῆς ζωῆς τους. Στήν συνέχεια, ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι δέν μετενόησαν, ἔγινε ὁ κατακλυσμός. «Ὁ Θεός, βλέποντας ὅτι πληθύνθηκαν καί πληθύνονταν συνεχῶς οἱ ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων στήν γῆ», γράφει τό Ἱερό Κείμενο, «καί ὅτι ἡ καρδιά τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἦτο δοσμένη στήν ἁμαρτία καί εἶχεν πάντοτε ὡς ἀντικείμενο τῶν ἐπιθυμιῶν καί σκέψεών της τά πονηρά ἔργα,… ἀπεφάσισε … καί εἶπε· “θά ἐξαφανίσω ἀπό τό πρόσωπον τῆς γῆς τόν ἄνθρωπον, πού δημιούργησα, καί, μαζί μέ αὐτόν, κάθε ἄλλο ζωντανόν ὄν, ἀπό ἀνθρώπου μέχρι κτήνους, ἀπό τά ἑρπετά τῆς γῆς ἕως τά πτηνά τοῦ οὐρανοῦ, διότι μετεμελήθηκα πού τούς ἐδημιούργησα”»[3].

Ἡ ὑποδούλωση στήν ἡδονή, στήν σάρκα, στό σαρκικό φρόνημα, ὁδηγεῖ στήν καταστροφή, στόν θάνατο καί στήν αἰώνια ἀπώλεια. Ὁ πανσεξουαλισμός, πού σήμερα καλλιεργεῖται παγκοσμίως, θά φέρει τόν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Εἶναι γνωστό», ἐπισημαίνει ὁ σοφός π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος, «ὅτι ὅταν ὑπάρχει πανσεξουαλισμός, μιά τέτοια κοινωνία βυθίζεται στήν παρακμή, στή διαφθορά. Γιατί χάθηκαν τά Σόδομα, γιατί χάθηκε ἡ ἀρχαία Βαβυλώνα, ἡ ἀρχαία Νινευή; Γιατί εἶχαν φτάσει στό ἀποκορύφωμα τῆς διαφθορᾶς. Αὐτή ἡ διαφθορά φέρει τόν πόλεμο. Καί ἐπιτρέψατέ μου, ἐπειδή σήμερα ὁ πανσεξουαλισμός εἶναι παγκόσμιο φαινόμενο, νά μοῦ τό θυμᾶστε αὐτό, ὁ πανσεξουαλισμός θά φέρει τόν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο! Θά εἶναι προϊόν τῆς ἀποσταστίας»[4].

 

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο

 

[1]               Πρβλ. Γέν. 6, 3 καί Γέν. 6, 5 -7.

[2]               Γέν. 6, 3: «καί εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μή καταμείνῃ τό πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τόν αἰῶνα διά τό εἶναι αὐτούς σάρκας».

[3]               Γέν. 6, 5 καί 7: «δών δέ Κύριος ὁ Θεός, ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπί τῆς γῆς καί πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπί τά πονηρά πάσας τάς ἡμέρας 7 καί εἶπεν ὁ Θεός· ἀπαλείψω τόν ἄνθρωπον, ν ἐποίησα ἀπό προσώπου τῆς γῆς, ἀπό ἀνθρώπου ἕως κτήνους καί ἀπό ἑρπετῶν ἕως πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι μετεμελήθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς».

[4]               Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, Πρός Ρωμαίους, ὁμιλία 13η,  Παντελῆ Γκίνη, Συλλογή ἀναφορῶν γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου (1927-2006) γιά τά σαρκικά ἁμαρτήματα, http://iskiriaki.com/wordpress/archives/7068.