Ώ, τό θέαμα τών Ερημιτών τού Άθωνος είναι τόσον συναρπαστικόν! Χάρμα οφθαλμών. Η Μοναχική γραμματολογία τούς αποκαλεί ένσαρκους αγγέλους. Ο Ερημίτης βεβαίως δέν δύναται νά αποτελέση καθ’ ολοκληρίαν υπόδειγμα διά κοσμικόν βίον, αλλ’ ό Χριστιανικός κόσμος, οικειούμενος τό πνεύμα τής θυσίας αυτού τού ιδιοτύπου πιστού, θά ηδύνατο νά προσεγγίση περισσότερον τόν Χριστόν, νά γίνη συνεπέστερος πρός τήν Θρησκείαν του, ωφελιμώτερος είς εαυτόν καί τόν πλησίον του, νά αποβάλη έν ενί λόγω τήν υποκρισίαν, ήτις αποτελεί τό ευθηνόν ένδυμα τών χλιαρών ψυχών…..


Αγωνίζεσθε εισελθείν διά τής στενής πύλης καί διδάσκετε τούς αδελφούς σας, ότι ή Ορθοδοξία μας χωρίς Μοναχισμόν νοθεύει τό περιεχόμενόν της. Η Αγία Εκκλησία μας είναι ασκητική καί ολόκληρος, ώς μυστικόν Σώμα Χριστού, πρέπει νά αναβαπτισθή είς τό πύρ καί τό ύδωρ τής Ορθοδόξου πνευματικής παραδόσεως………ένας Ερημίτης.


από τό βιβλίο: Μεταξύ Ουρανού καί Γής, Θεοκλήτου Μοναχού Διονυσιάτου

 

πηγή :ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο