Ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία

δέν ἔχει ἀνάγκη ἐκσυγχρονισμοῦ

 

Διακηρύσσουν οἱ μεταπατερικοί θεολόγοι ὅτι θά πρέπει ἡ θεολογία καί ἡ Ὀρθοδοξία νά ἐκσυγχρονιστεῖ, νά προσαρμοστεῖ στά σύγχρονα κοινωνικά-πολιτιστικά δεδομένα καί νά ἀποβάλλει νεκρά στοιχεῖα τοῦ παρελθόντος. Ὅμως, ἄραγε, «σήμερα ρθοδοξία», ἐρωτᾶ ὁ σοφός Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης, «χει νάγκη προσλήψεως συγχρόνων στοιχείων, ν’ ποβάλλει παλαιές «δόξες» (δηλ. ἀντιλήψεις), νά προβε σέ κάποιες ναθεωρήσεις, γιά νά μιλήσει στόν σύγχρονο νθρωπο; Ατό εναι να συνηθισμένο ρώτημα. λλά σ’ ατό μιά πάντηση πάρχει: «Γεύσασθε καί δετε». Χριστιανισμός εναι Χριστός καί ο κτιστες νέργειές Του. σοι τόν δέχονται, μέ ποιά ργανα Τόν πιστεύουν; Μέ ξωτερικά τεκμήρια, θαύματα. λλά Χριστός επε: «Μα­κάριοι ο μή δόντες καί πιστεύσαντες». Ποιοί εναι ατοί; Εναι ο «ο βλεφάροις δόντες, λλά καρδίας πόθω πεπιστευκότες»[1]. πομένως, ταν ψυχή φθάσει στήν μέθεξη το Θεο, τότε θά καταλάβει τι στήν ρθοδοξία πάρχουν π’ ρχς λα, τίποτε δέν εναι περιττό, τίποτε δέν λείπει, τίποτε δέν χρειάζεται σάν ναμόρφωση χωρίς νά τήν βλάψει.

Τί εἶναι ἐκεῖνο πού δέν πείθει, ὄχι μόνο τούς μή πιστεύοντες, ἀλλά καί αὐτούς τούς «ὀρθοδόξους», ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία σήμερα εἶναι ἡ μοναδική ὁδός σωτηρίας, γι’ αὐτό καί δέν ἑλκύει; Ἡ ἀπάντηση δόθηκε· γιατί δέν βιώθηκε γνήσια. Ὅσο καθαρίζουν τά μάτια τῆς ψυχῆς, τόσο καί βλέπουν τό θεῖο φῶς. Καί, ὅσο ἀπαγκιστρώνεται ἡ αἴσθηση τῆς ψυχῆς ἀπό τίς σαρκικές ἐπιθυμίες καί ἡδονές καί ἀπό τίς αἰσθητικές ἀπολαύσεις, ἐρήμην τοῦ Θεοῦ, τόσο αἰσθάνεται τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ὀρθοδοξία, γιά νά γεμίσει τήν ψυχή μέ τίς ἐνέργειες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, προϋποθέτει ὀρθοπραξία. Καί ἡ ὀρθόδοξη ὀρθοπραξία εἶναι ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν στίς ἔσχατες συνέπειές τους, μέ βάση τήν θεολογική καί πνευματική παράδοση»[2]. Ὅλες οἱ αἱρέσεις, ὅπως καί ἡ νεοορθοδοξία-μεταπατερική αἵρεση, πηγάζουν ἀπό μία λανθασμένη βίωση τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀπό μία ἀπουσία ὀρθόδοξης ὀρθοπραξίας.

 

 

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο

[1]               Δηλ. Εἶναι αὐτοί πού δέν εἶδαν μέ τά βλέφαρα-μάτια ἀλλά αὐτοί πού πίστευσαν μέ καρδιακό πόθο.

[2]                  † Μοναχού Θεόκλητου Διονυσιάτη, Ἡ Ὀρθοδο­ξία σήμερα. Πόσο ἀνήκει στούς καιρούς μας ἤ ποιές προ­σαρμογές ἐπιβάλλονται;, http://alopsis.gr/%CE%B7.