Ιδού σοι το τάλαντον ο Δεσποτης εμπιστεύει, ψυχή μου. φόβω δέξαι το χάρισμα, δάνεισαι τω δεδωκότι, διάδος πτωχοίς και κτήσαι φίλον τον Κύριον. ίνα στης εκ δεξιών αυτού, όταν έλθη εν δόξη, και ακούσης μακαρίας φωνής Είσελθε, δούλε, εις την χαράν του Κυρίου σου.Αυτής αξίωσον με, Σωτήρ, τον πλανηθέντα, δια το μέγα σου έλεος.

Ιδού σοι το τάλαντον ο Δεσποτης εμπιστεύει, ψυχή μου. φόβω δέξαι το χάρισμα, δάνεισαι τω δεδωκότι, διάδος πτωχοίς και κτήσαι φίλον τον Κύριον, ίνα στης εκ δεξιών αυτού, όταν έλθη εν δόξη, και ακούσης μακαρίας φωνής Είσελθε, δούλε, εις την χαράν του Κυρίου σου.Αυτής αξίωσον με, Σωτήρ, τον πλανηθέντα, δια το μέγα σου έλεος.
http://talantoblog.blogspot.gr/2014/04/blog-post_5262.html