Όταν οι Γραπτοί αδελφοί Ομολογηταί(Θεόδωρος και Θεοφάνης) έφθασαν (επί Εικονομαχίας) εξόριστοι, αιχμάλωτοι και καταταλαιπωρημένοι στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο που ρώτησαν ήταν “ποιός είναι ο Άρχοντας εδώ;”
Τους είπαν το όνομα του διοικητή.
Μην ακούγοντας το πρόθεμα Άγιος, ξαναρώτησαν:
– Όχι τον προσωρινό Διοικητή, για τον Πολιούχο ρωτάμε.
Τους απαντούν:
– Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος ο Μυροβλύτης.
– Αυτό, ναι.
Και κάθησαν και έγραψαν ικετευτικό τροπάριο, που το ψάλλουμε στους αιώνες, και είναι τόσο επίκαιρο σήμερα..

Ἦχος πλ. α´. Χαίροις ἀσκητικῶν.
Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, σοῦ δεομένους συμπαθοῦς ἐπισκέψεως·
καὶ ῥῦσαι κεκακωμένους, τυραννικαῖς ἀπειλαῖς, καὶ δεινῇ μανίᾳ τῆς αἱρέσεως·
ὑφ᾿ ἧς ὡς αἰχμάλωτοι, καὶ γυμνοὶ διωκόμεθα,
τόπον ἐκ τόπου, συνεχῶς διαμείβοντες,
καὶ πλανώμενοι, ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσιν.
Οἴκτειρον οὖν πανεύφημε, καὶ δὸς ἡμῖν ἄνεσιν·
παῦσον τὴν ζάλην καὶ σβέσον, τὴν καθ᾿ ἡμῶν ἀγανάκτησιν,
Θεὸν ἱκετεύων, τὸν παρέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
 
https://proskynitis.blogspot.com/2020/10/blog-post_76.html?m=1