Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

«Ἵνα πάντες ἕν ὦσι, καθώς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σοί, ἵνα αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν» (Ἰωάν. Ιζ΄ : 21). Τί εἶναι αὐτό πού μᾶς χωρίζει ἀπό τό Θεό καί τόν ἀδελφό μας;

 Τό χρῆμα καί ὑλική ἀπόλαυση (φαγητό καί πιοτό), δηλαδή πηλός, τά σκύβαλα, φθορά. Γιατί;

Ἐπειδή δέν ἔχουμε ζωντανή χριστιανική πίστη κι ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Δέν ξέρουμε ξεχνᾶμε πώς ἀληθινή ζωή γιά τόν ἄνθρωπο σημαίνει ἀγάπη γιά τό Θεό καί τόν πλησίον. Ὅταν στηρίζουμε τή ζωή μας στή ματαιότητα καί πιστεύουμε σ᾿ αὐτήν, δέν ἀποδίδουμε στόν Οὐράνιο Πατέρα μας τή δόξα πού τοῦ ἁρμόζει.Δέν Τόν ἐμπιστευόμαστε ἀπόλυτα, ἀναθέτοντας κάθε μέριμνά μας σ᾿ Ἐκεῖνον, ὅπως πρέπει νά κάνουν τά γνήσια καί πιστά παιδιά τοῦ Χριστοῦ. «Εἰ πατήρ εἰμι ἐγώ, ποῦ ἐστιν δόξα μου;» (Μαλαχ. Α΄ : 6).

Ποῦ εἶναι ἡ πίστη σας σέ Μένα;

Ποῦ εἶναι ἡ ἀγάπη σας;

Ποῦ εἶναι ἡ ἀποδέσμευσή σας ἀπό τά ἐπίγεια καί φθαρτά πράγματα κι ἡ καρδιακή προσκόλλησή σας στά οὐράνια, τά πνευματικά καί τά αἰώνια;

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ.Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/