Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Πρέπει νά ᾿μαστε ἕνα πνεῦμα μέ τόν Κύριο. Ν᾿ ἀποκτήσουμε τό πνεῦμα τῆς ἁγιότητας, τῆς ἀγάπης, τῆς καλοσύνης, τῆς πραότητας, τῆς ὑπομονῆς, τοῦ ἐλέους.

Ὅποιος δέν ἔχει τέτοιο πνεῦμα, δέν εἶναι τοῦ Θεοῦ.

 Πρέπει νά γίνω ἀγάπη, μόνο ἀγάπη, νά τούς λογαριάζω ὅλους σάν ἕνα, σύμφωνα μέ τήν προσευχή τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (Ἰωάν. Ιζ΄ : 21).

Γένοιτο, Κύριε! Βοήθησέ με!

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright – κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

 

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/