ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

5.ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΕΣ ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Κλείνοντας θά πρέπει νά ὑπογραμμισθεῖ ὅτι, γιά νά ἐπιτευχθοῦν ὅλα τά ἀνωτέρω, θά πρέπει οἱ κοσμικές Ἐνορίες νά εἶναι ὀλιγάριθμες, κατά τό πρότυπο τῶν μοναστικῶν Ἐνοριῶν. Κύριος μᾶς λέγει ὅτι «ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν»49. Ἐπίσης μᾶς διδάσκει ὅτι «ὁ …εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. Τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ’ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά»50. Ὁ καλός ποιμήν ἀκολουθώντας τό πρότυπο τοῦ Κυρίου θά πρέπει νά ἔχει μία προσωπική σχέση μέ τά λογικά του πρόβατα, νά γνωρίζει τό ὄνομά τους, τήν οἰκογενειακή τους κατάσταση, τά ποικίλα προβλήματά τους.Γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό θά πρέπει νά εἶναι περιορισμένος ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου του ἀφοῦ καί ὁ ποιμήν, ὡς ἄνθρωπος, ἔχει καί αὐτός περιορισμένο χρόνο καί δυνατότητες.

Εἶναι χαρακτηριστική ἡ προτροπή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου γιά τήν μή σύσταση κοινοβίου μέ περισσότερους ἀπό 12 μοναχούς. Μιά σύγχρονη Ἐνορία, πού μπορεῖ νά ἔχει ἀκόμη καί 50.000 πιστούς(!), εἶναι πολύ δύσκολο νά πορευθεῖ στά πρότυπα τῆς πρωτοχριστιανικῆς αὐθεντικῆς χριστιανικῆς Ἐνορίας ἤ τοῦ μοναχικοῦ κοινοβίου, ἔτσι ὅπως αὐτά τέθηκαν προηγουμένως51, καί νά ἐκπληρώσει τήν σωτηριώδη ἀποστολή της. Ἡ προσωπική σχέση τῶν ὀλιγάριθμων ποιμένων μέ τά πολυάριθμα λογικά τους πρόβατα καθίσταται ἐν πολλοῖς ἀνέφικτη. «Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι»52 μᾶς εἶπε ὁ Κύριος.

Ἄς προσευχηθοῦμε θερμά, ἄς δεηθοῦμε«τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ»53 .

Εἴθε καί οἱ κατά τόπους Σεβασμιώτατοι Ἐπισκοποι φωτιζόμενοι ἀπό τόν Θεό νά βροῦν λύση σ’ αὐτό τό τεράστιο ποιμαντικό πρόβλημα. 

 

 Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο:«Τά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) πού ἤδη κυκλοφορεῖ

 

49 Ἰω. 10, 14.

50Ἰω. 10, 2-3.

51 Βλ. Πρεσβ. Σταύρου Κοφινᾶ, Ἐνορία: Ἐντάσεις καί ἐπιλογές, σελ. 143 κ. ἑξ. στό : Ἐνορία πρός μιά νέα ἀνακάλυψή της, Ἀκρίτας, Β΄ ἔκδοση χ.χ.ἐ.

52Ματθ. 9, 37.

53Ματθ. 9, 38.