Διαβάστε παρακάτω όλο το ψυχωφελές βιβλίο “ΚΛΙΜΑΞ” του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου
Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε κεφάλαια για την δική σας ευκολία.

 1. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου: Περί ἀποταγῆς
 2. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ἀπροσπαθείας
 3. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ξενιτείας
 4. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου: Περί ὑπακοῆς
 5. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί μετανοίας
 6. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί μνήμης θανάτου.
 7. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί τοῦ χαροποιοῦ πένθους
 8. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ἀοργησίας
 9. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί μνησικακίας
 10. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί καταλαλιᾶς
 11. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί πολυλογίας καί σιωπῆς
 12. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ψεύδους
 13. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ἀκηδίας
 14. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί γαστριμαργίας
 15. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ἁγνείας
 16. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου: Περί φιλαργυρίας (Καθώς καί περί ἀκτημοσύνης)
 17. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ἀναισθησίας
 18. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ὕπνου καί προσευχῆς (Καθώς καί περί τῆς ψαλμωδίας εἰς συνοδίαν μοναχῶν)
 19. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ἀγρυπνίας (Διά τήν σωματικήν ἀγρυπνίαν, καί διά τό πῶς πρέπει νά ἐπιτελῶμεν αὐτήν)
 20. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί δειλίας (Διά τήν ἄνανδρον δειλίαν)
 21. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί κενοδοξίας
 22. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ὑπερηφανείας
 23. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί λογισμῶν βλασφημίας (οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνέκφραστοι)
 24. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί πραότητος καί ἁπλότητος
 25. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ταπεινοφροσύνης.
 26. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί διακρίσεως λογισμῶν καί παθῶν καί ἀρετῶν.
 27. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί διακρίσεως εὐδιακρίτου.
 28. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου: Περί διακρίσεως (Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις τῶν προηγουμένων)
 29. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ἡσυχίας Μέρος πρῶτον (Διά τήν ἱεράν «ἡσυχίαν», τήν σωματικήν καί τήν ψυχικήν)
 30. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ἡσυχίας. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (Περί διαφορᾶς καί διακρίσεως ἡσυχιῶν)
 31. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί προσευχῆς.
 32. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ἀπαθείας.

 33. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Περί ἀγάπης, ἐλπίδος καί πίστεως.
 34. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:Λόγος εἰς τόν Ποιμένα.