1. Ἀδελφότητα Παιδικοῦ εὐαγγελισμοῦ

2. ΑΜG – Προωθώντας τὶς Διακονίες τοῦ Εὐαγγελίου

3. Ἀνώνυμοι Χριστιανοί

4. Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς

5. Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ

6. Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ

7. Ἀποστολικὴ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία

8. Ἀρχέγονη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία


9. Βιβλικὴ Ἑταιρεία Λόγος Ζωντανός

10. Βιβλικὸ Μήνυμα

11. Βιβλικὸς Κύκλος

12. Βιβλικὸς Σύνδεσμος

13. Γυναικεία Ἀδελφότητα AGLOW

14. Διακονίες τοῦ Εὐαγγελίου ὁ Φᾶρος

15. Διεθνὲς Ἱεραποστολικό Κέντρο

16. Διεθνὴς Ἀδελφότης Ἐπαγγελματιῶν τοῦ Πλήρους Εὐαγγελίου

17. Διεθνὴς Ἐκκλησία τοῦ Τετραγωνικοῦ Εὐαγγελίου

18. Εἰκονογραφημένη Διεθνὴς Φιλολογία

19. Ἐκκλησία Εὐαγγελιστῶν

20. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ / Anderson

21. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ / Κλήβελαντ

22. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς

23. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Προφητείας

24. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τοῦ Πλήρους Εὐαγγελίου

25. Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων τῶν Τελευταίων Ἡμερών (Μορμόνοι)

26. Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ

27. Ἐκκλησία τῶν Ἀδελφῶν

28. Ἐκκλησία τῶν Ἀντβεντιστῶν τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας

29. Ἐλευθέρα Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς

30. Ἐλευθέρα Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία (ΕΕΕ)

31. Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία Ἀποστολικῆς Πίστεως

32. Ἑλληνικὴ Ἱεραποστολικὴ Ἕνωση (ΕΙΕ)

33. Ἑλληνικὴ Κίνηση Πνευματικῆς Ἀναγέννησης (ΕΚΠΑ)

34. Ἑλληνικὸ Κέντρο τῆς Βίβλου (ΕΚΒ)

35. Ἐπιχείρηση Κινητοποίηση (ΟΜ)

36. Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς – Ἱεραποστολή

37. Ἑταιρεία Βιβλικῶν Σπουδῶν

38. Ζωντανὴ Μαρτυρία

39. Ἡ Ἀποκαταλλαγὴ τῶν Πάντων

40. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ

41. Ἡ Κίνηση Μαραναθᾶ (ΜCΜ)

42. Ἡ Κίνηση Φιλαδελφείας

43. Ἡ Μάχαιρα τοῦ Πνεύματος

44. Ἰνστιτοῦτο Ἐμμαούς

45. Κίνηση γιὰ τὴ Χριστιανικὴ διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ

46. Κίνηση Unity

47. Κοινωνία Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ

48. Λόγοι Ζωῆς

49. Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ

50. Μελετητὲς τῆς Βίβλου

51. Νεοαποστολικὴ Ἐκκλησία

52. Νεολαία μὲ Ἀποστολή

53. Ὁμάδα Ἐργασίας Χριστιανῶν Ἐκδοτῶν (ΑCP)

54. Ὁ Χριστὸς γιὰ τὰ Ἔθνη

55. Παγκόσμια Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ

56. Πανελλήνια Ἀδελφότητα Χριστιανικὴ Ἀναμόρφωση (ΠΑΧΑ)

57. Πανελλήνια Ἱεραποστολὴ Συμπαράστασης (ΠΙΣ)

58. Πανεπιστημιακὸς Βιβλικὸς Σύνδεσμος

59. Πνευματικὸ Κέντρο Ἐπιστημόνων καὶ Φοιτητῶν

60. Reinhard Bonnke

61. Σύναξη τοῦ Θεοῦ (Assemblies of God)

62. Σταυροφορία Παγκοσμίου Λογοτεχνίας

63. Σταυροφορία Χριστιανικῆς Λογοτεχνίας (CLC)

64. Σταυροφορία Χριστιανικοῦ Ἐντύπου (ΣΧΕ)

65. Τὰ Καλὰ Νέα

66. Τὸ Εὐαγγέλιο σὲ κάθε Σπίτι

67. Χριστάδελφοι

68. Χριστιανικὴ Ἀλήθεια

69. Χριστιανικὴ Ἐπιστήμη

70. Χριστιανικὴ Κίνηση Ἀγάπης (ΧΚΑ)

71. Χριστιανικὴ Παραγωγή Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης (CMP)

72. Χριστιανικὸ Κέντρο Σταυροδρόμι

73. Χριστιανοί

74. Χριστιανικὴ Ὀργάνωση Εἰρήνης (ΧΟΕ)