ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.

ΕΞΗΛΘΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΗΛΥΘΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

(ΙΩΑΝ 16,28)

Αδελφοί μου, ό μονογενής Υιός του Θεού – ο αμητωρ ο προαιωνίως εκ πατρός γεννηθείς καί άπάτωρ έν χρόνω εκ μητρός σαρκωθείς- ήλθε στον κόσμο εν χρόνω, άπό μία μητέρα, χωρίς πατέρα.  Ή πρώτη, αΐδιος εκ του

Πατρός γέννηση αποτελεί ανεξιχνίαστο μυστήριο της Άγιας Τριάδος στην αιωνιότητα. Και ή δεύτερη, ή έν χρόνω, είναι τό ανεξιχνίαστο μυστήριο τής δυνάμεως του Θεού και τής αγάπης Του για τό ανθρώπινο γένος. Τό μεγαλύτερο μυστήριο τής Ιστορίας αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μυστήριο τής αίωνιότητος!

Χωρίς νά προσπαθούμε να παρεισδύσουμε στο κορυφαίο καί άπερινόητο αύτό μυστήριο, με τό κεράκι τής πεπερασμένης μας κατανοήσεως, ας είμαστε εύχαριστημένοι, αδελφοί μου, μέ την επίγνωση ότι ή σωτηρία μας έχει τις ρίζες της όχι σε άνθρωπο ούτε καν σε οτιδήποτε γήινο, άλλα στα άκρότατα ύψη τού Θείου καί αοράτου κόσμου! 

Τόσο μεγάλο είναι τό έλεος τού Θεού καί τόσο μεγάλη ή άξια τού άνθρώπου, ώστε ό ίδιος ό Υιός του Θεού κατήλθε άπό την αιωνιότητα στόν χρόνο, άπό τον ουρανό στη γή, άπό τον Θρόνο τής Δόξης στο σπήλαιο των ποιμένων – μόνο καί μόνο για νά σώσει ώς Θεάνθρωπος την άνθρωπότητα, νά άναπλάσει τούς φθαρέντες άπό την άμαρτία άνθρώπους καί νά τούς οδηγήσει πάλι στόν Παράδεισο.

Έξηλθον παρά τον πατρός, οπού είχα το παν, και έλήλυθα εις τον κόσμον, ό όποιος δεν μπορεί να μου δώσει τίποτα! Ό Κύριος γεννήθηκε σ’ ένα σπήλαιο, για να δείξει ότι όλος ό κόσμος είναι ένα σκοτεινό σπήλαιο, τό οποίο Εκείνος μόνο μπορεί να φωτίσει. Ό Κύριος γεννήθηκε στη Βηθλεέμ -Βηθλεέμ σημαίνει «ό οίκος τού Άρτου» – για να δείξει ότι Αυτός είναι ό μόνος Άρτος της Ζωής, αντάξιος των αληθινών ανθρώπων.

ΤΩ Κύριε Ιησού Χριστέ, Σύ ό Προαιώνιος Υιός τού Ζώντος Θεού και Υιός της Παρθένου, φώτισέ μας, θρέψε και ζύμωσε μας με τον Εαυτό Σου.

Σοί πρέπει πασα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/12/blog-post_470.html?m=1