ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.

“Ο ην απ’ αρχης, ο ακηκόαμεν, ο εωράκαμεν τοις οφθαλμοις ημών, ο εθεασάμεθα και αί χειρες ημών εψηλάφησαν, περί του λόγου της ζωης• και η ζωή εφανερώθη, και εωράκαμεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν υμίν την ζωην την αιώνιον (Α’ Ίωάν. 1,1-2)

Ιδού, ο αποστολικός λόγος! Οι απόστολοι δεν ομιλούν σαν κοσμικοί σοφοί ή φιλόσοφοι ούτε πόσο μάλλον σαν θεωρητικοί, οί οποιοι κάνουν υποθετικές εικασίες περί των πραγμάτων προκειμένου κάτι να άνακαλύψουν.

Οί άπόστολοι ομιλούν για πράγματα πού δεν αναζήτησαν οί ίδιοι, άλλα τα όποια άνέλπιστα τούς έπισκέφθηκαν για γεγονότα τα όποια δεν άνακάλυψαν αυτοί, άλλα άναπάντεχα τούς βρήκαν και τούς συνάρπασαν.

Δεν ήταν το επιτήδευμά τους η πνευματική έρευνα, ούτε σπούδασαν ψυχολογία, ούτε άσχολήθηκαν με πνευματικές αναζητήσεις. Το επάγγελμά τους ήταν ή άλιεία, μια καθαρά εμπειρική καί χειρωνακτική, σωματική απασχόληση. Ένώ ψάρευαν, παρουσιάστηκε σ’ αύτούς ό Θεάνθρωπος: απαλά καί άβίαστα τους είσήγαγε σε μια νέα κλίση, στην υπηρεσία Του.

Στην άρχή δεν Τον πίστευαν, άλλα επιφυλακτικά και άργά, ομως χωρίς φόβο, δισταγμό και μεγάλες παλινδρομήσεις, οί άλιείς ήλθαν προς Αυτόν και Τον αναγνώρισαν. Μόνον αφού Τον είδαν οί Απόστολοι πολλές φορές μέ τα ίδια τους τα μάτια καί Τον πλησίασαν εξεταστικά καί Τον άγγιξαν μέ τά ίδια τους τά χέρια, τότε μόνον πίστεψαν.

Αυτό πού βίωσαν οί άπόστολοι ήταν ύπερφυσικό, άλλά ή μέθοδός τους νά Τον άναγνωρίσουν ήταν βαθύτατα αισθητηριακή: διά τής εμπειρίας των αισθήσεων Τον γνώρισαν καί Τον συνάντησαν. Ούδείς σύγχρονος επιστήμονας θά μπορούσε νά χρησιμοποιήσει πιο εμπειρική μέθοδο άπ’ αύτήν γιά νά γνωρίσει τον Χριστό!

Οί άπόστολοι είδαν, όχι μόνον ένα, άλλά πολυάριθμα θαύματα. Άκουσαν όχι μόνο μία, άλλα πολλές διδαχές, πού δέν θά μπορούσαν νά χωρέσουν σέ πληθώρα βιβλίων. Είδαν τον άναστημένο Κύριο γιά σαράντα ημέρες: περπάτησαν μαζί Του, συζήτησαν μαζί Του, έφαγαν μαζί Του, Τον άγγιξαν. Κοντολογίς, οί ίδιοι προσωπικά είχαν χιλιάδες θαυμαστά βιώματα άπό πρώτο χέρι, γεγονότα μέ τά όποια γνώρισαν καί επιβεβαίωσαν τό ένα κορυφαίο γεγονός: ότι ό Χριστός είναι ό Θεάνθρωπος, ό Υιός του Θεού του Ζώντος, ό φιλάνθρωπος Σωτήρ του άνθρωπίνου γένους και ό Παντοδύναμος Κριτής ζώντων και νεκρών.

Ω Κύριε, Σύ ό άναστάς εκ των νεκρών, βεβαίωσε μέσα μας την πίστη και τον ζήλο τών αγίων Σου Αποστόλων.

Ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

O ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/04/blog-post_631.html?m=1