ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΗΝ ΛΥΠΟΥΜΕ  ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΆΓΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Μη λυπείτε το Πνεύμα το Αγιον του Θεού, εν ω εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως

(Εφεσίους 4,30)

Αδελφοί, πάνω απ’ όλους εμάς τούς «δι’ ύδατος και  Πνεύματος» βαπτισμένους, απαγγέλθηκε η φράση «Σφραγίς Δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Το Πνεύμα του Θεού δίδεται σ’ εμάς όχι επειδή το αξίζουμε – κανείς ποτέ να μην το νομίσει αυτό – αλλά από το έλεος του Ζώντος Θεού.

Ακόμη και στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων: χαίρεται αυτός πού δίνει ένα δώρο, χαίρεται κι εκείνος πού δέχεται το δώρο. Η προσφορά είναι χαρά και γιά τούς δύο! Όσο μεγαλύτερο είναι το δώρο, τόσο μεγαλύτερη και η χαρά. Ο Θεός ευαρεστείται όταν δίνει την χάρη του Αγίου Πνεύματός Του, πώς λοιπόν κατά μείζονα λόγο να μην ευαρεστούνται οι άνθρωποι όταν τη. δέχονται; Συνήθως ο ενδεής, ο οποίος δέχεται δωρεά, χαίρεται περισσότερο απ’ ότι ο πλούσιος πού την δωρίζει: γιατί λοιπόν να μην χαίρονται οι δυστυχείς άνθρωποι, οι οποίοι δέχονται την ύψιστη αυτή δωρεά από τον πλουσιόδωρο Θεό;

Με ποιόν τρόπο λυπούμε το Άγιο Πνεύμα; Ο Απόστολος, πού εντέλλεται να μην λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, ευθύς αμέσως συμπληρώνει τούς τρόπους με τούς οποίους λυπούμε το Πνεύμα: πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθητω  αφ` υμών συν πάση  κακία (Έφ. 4,31), λέει ο Απόστολος. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα του Θεού λυπάται από την κάθε αμαρτία μας. Ας αποφύγουμε κάθε αμαρτία και τότε το Πνεύμα το ‘Άγιο θά ευαρεστείται και μαζί Του θά χαιρόμαστε κι εμείς.

Όταν φιλοξενούμε στο σπίτι μας κάποιο σημαντικό πρόσωπο, προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να ευαρεστηθεί ο φιλοξενούμενος αυτός. Υπάρχει υψηλότερος φιλοξενούμενος από το Άγιο Πνεύμα του Θεού; Εφόσον λοιπόν Αύτός είναι ο κορυφαίος και ο πιο περιπόθητος για εμάς Φιλοξενούμενος, χρειάζεται να καταβάλλουμε την μεγίστη δυνατή προσπάθεια για να Τον ευχαριστήσουμε πάση θυσία!

Γνωρίζουμε με ποιόν τρόπο ευαρεστούμε το Πνεύμα του Θεού – με τον ίδιο τρόπο πού ευαρεστούμε τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, ο Οποίος είπε:

Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε (Ίωάν. 14,15).

Επομένως εκείνος πού τηρεί τις εντολές του Χριστού έχει Αγάπη προς τον Υιό, άλλα και προς το Άγιο Πνεύμα. Εκείνος πού είναι ευάρεστος στον Υιό, τηρώντας τις εντολές Του, είναι ευάρεστος επίσης και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα. Ο Απόστολος μάς προτρέπει ιδιαίτερα: γίνεσθε δε εις αλλήλοις χρηστοί, εύσπλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτοίς (Έφ. 4,32). Εάν είμαστε εύσπλαχνοι μεταξύ μας και χρηστοί και συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, με αυτό ευχαριστούμε το Πνεύμα του Θεού, πού είναι ο Φιλοξενούμενος στις καρδιές μας. Το Πνεύμα του Θεού τότε ευαρεστείται και σκιρτά όλο το είναι μας από μία άρρητη, ανεκλάλητη χαρά!

’Ώ! αδελφοί μου, ας προσέξουμε να μην λυπούμε τον Ύψιστο

Φιλοξενούμενο μας, ο Όποιος έρχεται σ’ εμάς κομίζοντας

τα πιο πλούσια δώρα! ~Ω! Παράκλητε Θεέ, συγχώρησε την αμέλεια μας προς την Αθάνατη Μεγαλειότητά Σου και μη μάς αφήσεις, κενούς και αναξίους χωρίς Εσένα.

Σοι, πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΗΝΑΣ  ΜΑΙΟΣ.

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/05/blog-post_767.html?m=1