ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.

Θεμέλιον γάρ άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κείμενον, ος έστιν Ιησούς Χριστός (Α Κορινθ. 3,11)

Οί Εβραίοι λένε: «Τό θεμέλιο είναι ο Μωυσής». Οί μουσουλμάνοι λένε: Τό θεμέλιο είναι ο Μωάμεθ. Οι κοντόφθαλμοι φυσιολάτρες λένε «Το θεμέλιο είναι η φύση» «Εμείς ρωτούμε: Ό Μωυσής ανέστησε εκ νεκρών; Ό Μωάμεθ ανέβηκε στον ουρανό; Ή φύση χορηγεί τό Αγιον Πνεύμα, τον Παράκλητο; Όχι, ο Μωυσής δεν ανέστησε, ο Μωάμεθ δεν ανέβηκε στον ουρανό. Ή φύση όχι μόνον δεν χορηγεί στους άνθρώπους τό Πνεύμα τό  Άγιον-τόν Παράκλητο, αλλα απεναντίας αναδίδει μίσος εναντίον τού ανθρώπου, αλυχτά και τού δείχνει τα δόντια της.

Το θεμέλιο τού κόσμου δεν μπορεί να είναι κάποιος πού είναι αμαρτωλός, ήδη άπό την  σύλληψη  του κάποιος πού ο  ίδιος αμάρτησε  πού πλανήθηκε και ζήτησε συμβουλές από  γυναίκες πού, χάρις στη δύναμη κάποιου άλλου, έκανε μεγάλα έργα- πού θρυμματίστηκε στον τάφο  πού το όνομά του δημιουργεί σύγχυση ώς προς τό οποια είναι η οδός, η αλήθεια καί η ζωή! Ό Μωάμεθ και ο Μωυσής συνελήφθησαν εν αμαρτία καί διέπραξαν οί ίδιοι άμαρτίες αναζήτησαν συμβουλές από γυναίκες επιτέλεσαν τα έργα τους με τη δύναμη άλλων στον τάφο τους κείτονται αποσυντεθειμένοι τά ονόματά τους προκαλούν σύγχυση στους ανθρώπους σχετικά με την οδό, την αλήθεια καί τη ζωή.

Γι’ αυτό, αδελφοί μου, πουθενά στην ιστορία δεν μπορούμε ν’ανατρέξουμε για να αναζητήσουμε άλλο τέτοιο θεμέλιο, παρεκτός στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο Οποιος συνελήφθη εκτός αμαρτίας,  ο Όποιος δεν περιπλανήθηκε καί δεν ζήτησε συμβουλή από κανέναν άνθρωπο ο Όποιος με τη δική Του δύναμη επετέλεσε μεγάλα καί θαυμαστά έργα ο Όποιος δεν αποσυντέθηκε μέσα σε τάφο καί τό όνομά Του δεν δημιουργεί σύγχυση στούς ανθρώπους για τό ποιά είναι ή οδός, ή αλήθεια καί ή ζωή.

Ό Απόστολος δεν λέει ότι ο Χριστός έθεσε κάποιο θεμέλιο, άλλά ότι Εκείνος ό ίδιος είναι τό Θεμέλιο. Εκείνος είναι όλη ή δικαιοσύνη συνεπώς, Εκείνος είναι τό θεμέλιο κάθε δικαιοσύνης. Εκείνος είναι ή όλη αλήθεια  συνεπώς,

Εκείνος είναι το θεμέλιο κάθε αλήθειας. Εκείνος είναι ολη ή σοφία συνεπώς, Εκείνος είναι το θεμέλιο κάθε σοφίας. Εκείνος είναι όλη ή δύναμη συνεπώς, Εκείνος είναι το θεμέλιο κάθε δυνάμεως. Εκείνος είναι όλο το καλό συνεπώς, Εκείνος είναι τό θεμέλιο κάθε καλού. Εκείνος είναι ολη ή ζωή συνεπώς, Εκείνος είναι ο θεμέλιο τής ζωής καί στους δύο κόσμους, καί σ’ αύτον καί στον άλλο.

“Ω Κύριε, ό άναστάς εκ τών νεκρών, Σύ είσαι το θεμέλιο τής σωτηρίας μας καί τής αιωνίου ζωής.

Ότι Σοί πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2019/05/blog-post_1.html?m=1