«Νὰ εὐφραίνεσθε ὅπου εἶστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί
καὶ νὰ κλαίετε διὰ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ αἱρετικοὺς ποὺ περιπατοῦν εἰς τὸ σκότος» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

 (Ὁμιλία Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου
ἐνάντια στὸν Οἰκουμενισμὸ. Κεντρική Πλατεῖα τῆς Κονίτσης κατὰ τὴν Λιτανεία τῶν Ἱ. Λειψάνων καὶ τῆς ἁγ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ  23.8.2013)

            Ὑμνολογῶ καὶ δοξάζω τὸν Τριαδικό μας Θεό, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, γιατὶ μᾶς ἀξιώνει καὶ ἐφέτος νὰ τελέσουμε τὶς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις στὴ μνήμη τοῦ Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.
            Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς σὲ πολλὰ σημεῖα τῶν διδαχῶν του, ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τὶς μεθοδεῖες τῶν ποικιλονύμων αἱρετικῶν. Λέει χαρακτηριστικά :  «Νὰ εὐφραίνεσθε ὅπου εἶστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καὶ νὰ κλαίετε διὰ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ αἱρετικοὺς ποὺ περιπατοῦν εἰς τὸ σκότος».
Διότι εἶχαν μὲν τότε τὸν Τοῦρκο πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τους οἱ Ἕλληνες, ὅμως μεγάλο κίνδυνο συναντοῦσαν ἀπὸ τὴν προπαγάνδα τῶν Προτεσταντῶν καὶ τῶν Παπικῶν ποὺ μὲ ἄφθονα χρήματα, μὲ σχολεῖα ποὺ ἵδρυαν, ἐξαγόραζαν ἤ προσπαθοῦσαν νὰ ἐξαγοράσουν τὶς συνειδήσεις τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων. Αὐτὸ τὸ αὐτόχρημα σατανικὸ καὶ ὀλέθριο ἔργο τους συνεχίζουν καὶ σήμερα οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες.            Καὶ τὸ συνεχίζουν κυρίως διὰ μέσου τοῦ περιβόητου Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος δικαίως ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ.  Μὲ συνέδρια, μὲ συνεχεῖς ἐπισκέψεις καὶ δυστυχῶς καὶ μὲ συμπροσευχὲς ποὺ ἔχουν ἐνταθεῖ ἰδιαίτερα τὰ τελευταία χρόνια, προσπαθοῦν νὰ δώσουν τὴν ἐντύπωση πὼς οὐσιαστικὰ ἔχουν ἐξαλειφθεῖ οἱ διαφορὲς ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὶς διάφορες αἱρετικὲς παραφυάδες τῶν Παπικῶν καὶ τῶν Προτεσταντῶν καὶ ὅτι «ὅπου νά ’ναι» ἔρχεται ἡ περιβόητη Ἕνωση τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς αἱρετικοὺς χριστιανοὺς τῆς Δύσεως.
            Ἀτυχῶς ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει καταφέρει νὰ δημιουργήσει ἕνα ρῆγμα στὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἐνῷ ὑποτίθεται ὅτι ἐργάζεται γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ἐν τούτοις διαγράφεται ἔντονος ὁ κίνδυνος νὰ γίνουν σχίσματα μέσα στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας.
            Βέβαια, δόξα τῷ Θεῷ, σ’ αὐτὴν τὴν ὀλέθρια κίνηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὑπάρχει μεγάλη ἀντίδραση. Καὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ ἀπὸ ἱερὲς Μονὲς μέσα στὸν κόσμο, καὶ ἀπὸ ἱεραποστολικὲς ἀδελφότητες, καὶ ἀπὸ πολλοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ὑποταγὴ καὶ τὴν ἀφομοίωση τῆς Ὀρθοδοξίας μέσα στὴ χοάνη τῆς αἱρέσεως τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.
            Ὅμως, χρειάζεται, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ νὰ μένουμε ἄγρυπνοι καὶ ἑτοιμοπόλεμοι στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους ποὺ ἔχουμε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας.
Τὴν Ὀρθοδοξία μας, τὴν ὁποίαν καθηγίασαν μὲ τὸ Ἅγιο αἷμα τους πλήθη μαρτύρων, μεταξὺ τῶν ὁποίων πρωτεύουσα θέση γιὰ ἐμᾶς ἐδῶ στὴν ἀκριτικὴ ἐπαρχία ἔχει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Ἱερομάρτυς καὶ Ἐθναπόστολος, ὁ ὁποῖος παρ΄ ὅτι ἔζησε σὲ πάρα πολὺ δύσκολους καιρούς συνιστοῦσε στοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες νὰ προσέχουν ἀπὸ τὴν αἵρεση.
            Σήμερα ἐμεῖς, ποὺ ζοῦμε σὲ ἐλεύθερο κράτος, δὲν θὰ ἔχουμε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, καμμιὰ δικαιολογία ἄν βάλουν «πόδι», τυχὸν, στὴν Ἑλληνική μας Πατρίδα ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Προτεσταντισμὸς, ὁ ὁποῖος ἐπ’ ἐσχάτων εὐνοεῖ, προσέξτε το αὐτό, τὴν δῆθεν χειροτονία γυναικῶν σὲ ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους, ὅπως, καὶ ἐδῶ φοβερὸ εἶναι καὶ νὰ τὸ πεῖ κανείς, τὸν λεγόμενο γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων.
Αὐτοί, λοιπόν, δὲν πρέπει νὰ βάλουν «πόδι» στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα. Τελεία καὶ παῦλα. Ὅπως ἐπίσης, δὲν πρέπει νὰ βάλει ἡ Μασωνία, ὁ Πνευματισμὸς καὶ ὁ Σατανισμός, καὶ ὅλες ἐκεῖνες οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ ποὺ ὑπονομεύουν τὴν Παιδεία τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν κοινωνία μας. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς μᾶς δείχνει τὸν δρόμο. Εἴθε μὲ τὶς εὐχές του νὰ μένουμε ἀληθινοὶ Ἕλληνες καὶ γνήσιοι Ὀρθόδοξοι χριστιανοί.


http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/blog-post_1723.html