Ὁ αὐτοκράτωρ ποὺ ἔκλεισε τοὺς Ἱερούς Ναοὺς ἐκάη!
Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Κων. Κτενᾶς
Τὴν 30ήν Μαΐου μνήμη Ὁσίου Ἰσαακίου ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Δαλμάτων.
Σεβαστοὶ Πατέρες, ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ, θαυμάσατε παρακαλῶ τὸ τέλος βασιλιᾶ, ποὺ δὲν ἄνοιξε τὶς Ἐκκλησίες τῶν Ὀρθοδόξων.
Ὁ Ἅγιος Ἰσαάκιος – διαβάζουμε στὸ Συναξάρι τῆς ἡμέρας αὐτῆς 30ῆς Μαΐου -μὲ ἐντολὴ ποὺ εἶχε πάρει ἀπὸ τὸν Θεό, ἀπευθύνθηκε μέ παρρησία στὸν βασιλιά Οὐάλη 3 φορές.
Τὴν πρώτη φορά «οὗτος ὁ μακάριος συμβουλεύων ἅμα καὶ παρακαλῶν ἀνοῖξαι τὰς τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίας… εἰ μὴ μέλλοι, ἀπὸ προσώπου τῶν ἐχθρῶν ἐν πολέμῳ φυγῶν, ἀπολέσθαι.
Ὅμως ὁ αἱρετικὸς αὐτὸς βασιλιὰς δὲν τὸν ἄκουσε καὶ ἀπειλοῦσε μάλιστα τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ.
Δεύτερη φορά: «Ἄνοιξε τὶς Ἐκκλησίες τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν».
Νέες ἀπειλὲς στὸν ἡγούμενο Ἰσαάκιο.
Τρίτη φορά:«Ἄνοιξε, βασιλιά, τὶς Ἐκκλησίες τῶν Ὀρθοδόξων».
Καὶ πάλι ὄχι μόνο δὲν θέλησε ν’ ἀκούση, ἀλλὰ ἀπειλοῦσε ἀκόμη ὅτι μόλις γυρίση ἀπὸ τὸν πόλεμο ποὺ πήγαινε, θὰ τὸν τιμωρήση παραδειγματικά!

Τότε ὁ Ἅγιος Ἰσαάκιος τοῦ εἶπε: Ὁ Θεὸς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν σοῦ λέει: Δὲν θὰ γυρίσης ἀπὸ τὸν πόλεμο ποὺ πηγαίνεις, ἀλλὰ τὸ τέλος σου θὰ εἶναι νὰ καῆς στὴν πυρά.
Ἔτσι καὶ ἔγινε. Κάηκε ἐκεῖ ὅπου κατέφυγε κυνηγημένος ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του προσπαθώντας νὰ σωθῆ.
Αἱρετικὸς ἦταν ὁ βασιλιὰς αὐτός, Ἀρειανός, ὅπως σημειώ­νεται στὸ Συναξάρι καὶ γι’ αὐτὸ εἶχε κλείσει τὶς Ἐκκλησίες τῶν Ὀρθοδόξων.
Καὶ τὸ ἐρώτημα τώρα στοὺς σημερινοὺς Ναβουχοδονόσορες ποὺ κάνουν τὰ ἴδια καὶ ἀπειλοῦν μὲ τὴν «κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην».
Νομίζουν ὅτι δὲν θὰ ἐμφανίση ὁ Θεὸς καὶ σήμερα τοὺς Τρεῖς Παῖδας, ποὺ ἀβλαβεῖς ἐν τῷ μέσῳ τῆς καμίνου θὰ εἰποῦν καὶ πάλιν καὶ πολλάκις: Βασιλιά μου «οὐκ ὑπακούομεν τῷ δόγματί σου καὶ τῇ εἰκόνι ποὺ ἔστησας οὐ προσκυνοῦμεν»!;
Καὶ προσέξατε ἀδελφοί:
Ὁ βασιλιὰς Οὐάλης κάηκε στὴν πυρὰ, ὅπως τοῦ προεῖπε ὁ Ἅγιος ἡγούμενος Ἰσαάκιος.
Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ Ναβουχοδονόσορος, βασιλιά τῆς Βαβυλῶνος – Βλ. Μεγάλο Σάββατο πρωὶ, ὅπου διαβάζουμε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Προφητείας τοῦ Δανιὴλ (Προφητείας Δανιὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα γ΄ 1-23) καὶ τὸν Ὕμνον τῶν Τριῶν Παίδων – τοὺς περὶ τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην αὐτοὺς ἐνεπύρισεν ἡ φλόγα καὶ ὄχι τοὺς Τρεῖς Παῖδες, ποὺ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ στὸ μέσον της καμίνου Ὑμνοῦσαν καὶ Εὐλογοῦσαν τὸν Θεόν.
Ἀνοῖξτε λοιπόν, ἄρχοντες τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, τὶς Ἐκκλησίες τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, χωρὶς περιορισμοὺς καὶ μάθετε ἂν δὲν τὸ ξέρετε:
Οἱ Τρεῖς Παῖδες δὲν εἶπαν θὰ μᾶς σώση ὁ Θεὸς ἀπὸ τὶς φλόγες τῆς καμίνου, ἀλλὰ εἶπαν:
Ἂν θέλη ὁ Θεός μας, τὸν ὁποῖο προσκυνοῦμε καὶ τὸν ὁποῖο λατρεύουμε, ἐκεῖνος δύναται νὰ μᾶς σώση ἀπὸ τὶς φλόγες τῆς καμίνου. Καὶ τοὺς ἔσωσε. Ὅθεν καὶ μετὰ ὁ Ὕμνος δοξολογίας στὸν Θεὸ τῶν 3 παίδων στὸ μέσον τῆς καμίνου!
Ἄρχοντες λοιπὸν καὶ Ποιμένες μὴ ἐκπειράζετε τὸν Θεὸν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Ορθόδοξος Τύπος
https://aktines.blogspot.com/2020/08/blog-post_50.html