Για την προσευχή

   Τί μπορούμε να ειπούμε για την έρημο σαν τόπο προσευχής;

Πράγματι, η αναχώρησης στην ησυχία είναι ένας τόπος κατάλληλος για προσευχή. Ο Σωτήρ αγάπησε τούς ησυχαστικούς τόπους, μακριά από τον θόρυβο τού κόσμου καί εκεί έκαμε τά κηρύγματά Του. ’Έτσι έχουμε την επί τού όρους ομιλία Του καί την ομιλία Του στον πολλαπλασιασμό των άρτων. Ενώ για την προσωπική Του προσευχή ανέβαινε λίγο υψηλότερα σ’ ένα αναχωρητικό τόπο καί εκεί προσευχόταν, ενίοτε όλη την νύκτα. Οι άγιοι Απόστολοι ακολουθώντας Τον, εζήτησαν να τούς διδάξη πώς να προσεύχωνται. Τότε ο Ιησούς τούς παρέδωσε την λεγομένη Κυριακή Προσευχή: «Πάτερ ημών…» (ματ. 6, 9-17), η οποία είναι το τελειότερο είδος προσευχής, την οποία πρέπει να κάνουμε. Αυτή η προσευχή είναι εύκολη στα νοήματα της καί πλήρης στο περιεχόμενό της, διότι περιέχει όλα τά αιτήματα, πού χρειάζονται για την ψυχική καί την σωματική μας υγεία. Αυτή αποτελείται από τρία μέρη: Από την κλήσι, τίς αιτήσεις καί την κατακλείδα.

  Η κλήσις αρχίζει μέ τά λόγια: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς…». Μετά από την κλήσι αυτή ακολουθούν τά επτά αιτήματα, μετά από τά οποία τελειώνει η προσευχή μέ την δοξολογία του Θεού: «Ότι σου εστίν η βασιλεία καί η δύναμις καί η δόξα…».

Εκτός από την ιδιωτική προσευχή, την οποία μπορεί ο καθένας να κάνη ενώπιον του Θεού, η Εκκλησία μας έχει καί την κοινοτική προσευχή, αυτή στην οποία λαμβάνουν μέρος όλοι οι Χριστιανοί. Αυτή η προσευχή έχει την αρχή της στούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ακόμη καί από την Ανάληψη του Κυρίου στον ουρανό, οι άγιοι Απόστολοι καί η Κυρία Θεοτόκος συγκεντρώνονται όλοι στην κοινή προσευχή, σ’ ένα συγκεκριμένο τόπο. Αργότερα, γι’ αυτό τον σκοπό, κτίσθηκαν εκκλησίες επάνω στούς τάφους των αγίων Μαρτύρων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ . Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ. 

 

http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/09/blog-post_66.html