Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης

Ἀφοῦ ἀκροαζόταν ὁ Γέροντας τόν ἐξομολογούμενον, δέν ἀρκεῖτο μόνο στήν ἄφεσιν. «Ἔκκλινον ἀπό κακοῦ καί ποίησον ἀγαθόν», λέγει ὁ Δαυΐδ (Ψαλμ. Λγ΄: 15, Α΄ Πέτρ. Γ΄ : 11). Ἀμέσως μετά τήν ἄφεσιν ἀκολουθοῦσεν ἡ ἀνάλογη συνταγή καί τά φάρμακα. Στούς ἐγγάμους ἔριχνε τό βάρος στήν ἁρμονικήν συμβίωσιν, τήν καλήν ἀνατροφήν τῶν παιδιῶν, τακτικήν ἐξομολόγησιν, ἐκκλησιασμόν, Θ. Κοινωνίαν, κατά δύναμιν νηστείαν κλπ. Ἦταν πολύ αὐστηρός ὡς πρός τό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων, τό ὁποῖο θεωροῦσε φόνον ἐν ψυχρῶ, μάλιστα σέ ἀνυπεράσπιστα πλάσματα. Ἀλλά καί τήν ἀποφυγήν τῆς τεκνογονίας ἐπίσης τήν ἔκρινε ἁμάρτημα, θεωρῶντας ἀνάξιους τῶν Θ. Μυστηρίων, ὅσους ἀπέφευγαν τήν τεκνογονίαν μέ τεχνητά μέσα. «Ὁ Θεός, ἔλεγε, ξέρει πόσα θά δώση καί ὅσα δώσει ἔχει καί τήν φροντίδα τους».Ὅσον ἀφορᾶ τό ἔργον τῆς Π.Ε.Φ.Ι.Π. (σύλλογος συμπαράστασης τῶν πολυτέκνων), ὄχι μόνον τό ἐπευλογοῦσε, ἀλλά καί τό ἐνίσχυε μέ γενναῖες εἰσφορές. Αὐτό μποροῦν νά ἐπιβεβαιώσουν καί αὐτά τά μέλη τοῦ συλλόγου. 

Ὁ ἀείμνηστος θεωροῦσε ὡς πηγήν τῆς δυστυχίας καί τοῦ διχασμοῦ στίς οἰκογένειες τήν ἀπομάκρυνσιν τους ἀπό τήν Ἐκκλησίαν καί τά ἱερά Μυστήρια. «Χριστιανός χωρίς ἐκκλησιασμό, χωρίς προσευχή, χωρίς ἐξομολόγησιν, χωρίς Θ. Κοινωνία, εἶναι ἕνα ξέφραγο ἀμπέλι, ὅπου ἀνά πᾶσαν στιγμήν ἡ πόρτα εἶναι ἀνοιχτή νά μποῦν μέσα οἱ κλέφτες, δηλαδή οἱ δαίμονες, νά τό ἁλώσουν».

Ἕνας ἀδελφός κάποτε ἐξομολογήθηκε, ὅτι ἔτσι στά καλά καθούμενα ἡ γυναίκα του ἄρχισε νά ψυχραίνεται μαζί του καί νά τόν ἀποστρέφεται. Μάλιστα σέ βαθμόν νά κινδυνεύη νά τόν χωρίση μέ δυό παιδιά. Ὁ ἀδελφός αὐτός ἄκουσεν, ὅτι κάποιος πού τούς φθονοῦσε, τούς ἔκαμε μάγια καί μάλιστα μέ σκοπόν νά τοῦ πάρη τήν γυναίκα. Ρωτᾶ λοιπόν μέ ἀπορίαν:

 • Μά ὑπάρχουν, Γέροντα, μάγια καί μάλιστα μποροῦν νά δημιουργήσουν τέτοια κακά;
 • Ἄν ὑπάρχουν! Καί παραϋπάρχουν. Ὅμως σέ ποιούς πιάνουν; πιάνουν σέ ὅσους ὁ πειρασμός τούς βρῆ γυμνούς καί ἄοπλους.
 • Δηλαδή, Γέροντα;
 • Γυμνός εἶναι ἐκεῖνος πού δέν ἔχει σχέσι μέ τήν Ἐκκλησίαν καί ἄοπλος εἶναι ὁ Χριστιανός πού δέν ἔχει ἐπαφήν καί σχέσι μέ τόν Χριστόν, καί τά Θεῖα Μυστήρια, τήν προσευχήν, τήν ἐξομολόγησιν, τήν Θ. Κοινωνίαν. Διάβασε τόν βίον τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ ἄν θέλεις γιά νά δῆς, πῶς ἐκεῖνος ὁ ἀρχιμάγος, ἐταπεινώθηκε μπροστά σ᾿ ἕνα κοριτσάκι, τήν Ἰουστίναν. Μάλιστα, ὅταν κατάλαβε ὅτι τά μάγια δέν πιάνουν στούς χριστιανούς, ἀρνήθηκε καί τόν σατανᾶν καί τά μάγια. Ἔγινε χριστιανός καί τόσο θερμός, ὥστε μαζί μέ τήν Ἰουστίναν ἐμαρτύρησαν γιά τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ.

  Τό γεγονός ὅτι ἀκόμα ἡ γυναίκα σου δέν ἀποφάσισε νά σ᾿ ἐγκαταλείψη, σημαίνει, ὅτι δέν εἴσαστε τελείως ἄοπλοι. Ὅμως γιά νά λυτρωθεῖτε ἀπ᾿ αὐτόν τόν πειρασμόν, θέλει παραπάνω ἀγῶνα. Δῶσε μου τό ὄνομα τῆς γυναίκας σου. Θά τήν μνημονεύω ἰδιαιτέρως στήν λειτουργίαν καί θά σᾶς τραβῶ καί κομποσχοίνι κάθε μέρα. Μόνον ἀπό σένα θέλω περισσότερα. Θά προσεύχεσαι καί γιά τόν ἑαυτό σου καί γιά τήν γυναίκα σου καί θά κοινωνᾶς τακτικά. Ἄν σέ μιμηθῆ καί ἡ γυναίκα σου, πάει· τήν κέρδισες. Εἰδ᾿ ἄλλως θά ζητᾶς μακροθυμίαν ἀπό τόν Κύριον, μέχρι νά τήν διορθώση Ἐκεῖνος. Δέν μοῦ λές, τηρᾶς τίς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας;

 • Ἔ, κάτι κρατῶ.
 • Κι αὐτό τό κάτι θά τό περισσέψης. Μπορεῖς Τετάρτη-Παρασκευή νά νηστεύης τό λάδι;
 • Ἔ, Γέροντα, δέν ξέρω· γιατί δουλεύω λίγο βαρειά.
 • Ἄν σοῦ ἔλεγα τό πρόγραμμά μας, ἐμεῖς ἐδῶ δουλεύουμε πιό βαρειά. Ἄς εἶναι· ἄν δέν μπορεῖς, τουλάχιστον σταμάτα μέχρι τό λάδι· ὄχι παραπάνω. Ὅταν ὅμως κοινωνᾶς, τήν Παρασκευή δέν πρέπει νά τρῶς λάδι. Καί νά κοινωνᾶς τουλάχιστον κάθε δεκαπέντε – εἴκοσι μέρες. Ἄν μποροῦσες θά σοῦ ᾿ λεγα καί συχνότερα. Ἐμεῖς ἐδῶ κοινωνοῦμε τρεῖς-τέσσερεις φορές τήν βδομάδα.

Ὁ Γέροντας, ὅπως στήν ἀνωτέρω περίπτωσιν, ὁμοίως βοήθησε πάρα πολλές οἰκογένειες ἀπό διάλυσιν καί μέ τίς ἁπλές ἀλλά σοφές συμβουλές του, ἐπανέφερε τήν ὁμόνοιαν καί τήν γαλήνην καί τήν ἀμοιβαίαν ἀγάπην.

Ἕνας ἄλλος εἶπε στόν Γέροντα:

 • Ἅγιε Γέροντα, δέν ξέρω κι ἐγώ τί μοῦ συμβαίνει. Ἐγώ ἀγάπησα τήν γυναίκα μου καί τήν παντρεύτηκα. Στήν ἀρχήν ἡ ζωή μας ἦταν ἕνας παράδεισος. Ὅμως τώρα δέν ξέρω τί μ᾿ ἔπιασε· δέν μπορῶ νά τήν βλέπω. Μιά ἀντίδρασις, μιά ἀντιπάθεια, ἕνα κακό. Ὅταν μέ κοιτάξει, αἰσθάνομαι σάν νά βλέπω μπροστά μου τόν ἐχθρό μου. Ἡ ζωή μου πιά εἶναι κόλασις. Τί νά κάμω! Νά τήν χωρίσω;
 • Νά τήν χωρίσης; Μά τό λές σοβαρά; εἶσαι στά καλά σου; Κατάλαβες παιδί μου, ὅτι ὁ γάμος εἶναι ἕνα ἀπό τά ἑπτά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας; Ξέρεις ὅτι ὑποσχέθηκες νά σηκώνετε μαζί τόν ζυγόν τοῦ γάμου ἐνώπιον Θεοῦ μέχρι θανάτου; Ἀντάρτικο πέρασες τόν γάμο;
 • Καλά, Γέροντα, γιατί τόσοι ἄλλοι χωρίζουν κάθε μέρα;
 • Ἔ, λοιπόν, κι ἄν τρελλαθοῦν οἱ περισσότεροι καί ἀρνηθοῦν καί τήν πίστιν τους, θά ποῦμε, ἔ, μόδα εἶναι· πρέπει κι ἐμεῖς ν᾿ ἀκολουθήσωμε ὅπως πάει ἡ μόδα; Δηλαδή, ἄν ἀποφάσισε ὁ κόσμος νά κολαστῆ μ᾿ αὐτές τίς μόδες, σώνει καί καλά κι ἐμεῖς ξοπίσω τους, στήν κόλασιν; Ἐσύ τώρα λές ἡ ζωή σου εἶναι κόλασις. Ἄν πᾶς σ᾿ ἐκείνη τήν φοβερήν αἰώνιαν κόλασι πού καίει τούς πόρνους, τούς μοιχούς καί ὅσους ἀθέτησαν τόν γάμον, τί χαμπάρια;
 • Καί τί νά κάνω πάτερ;
 • Μά δέν καταλαβαίνεις ὅτι αὐτό πού σοῦ συμβαίνει εἶναι καθαρός σατανᾶς μέ τά κέρατα; Κάποιο παράθυρο ἀνοικτό ἔχεις καί τόν ἔβαλες μέσα.

Ἀφοῦ ὁ Γέροντας τοῦ ἔκαμε τίς ἀνάλογες ὑποδείξεις καί τοῦ ᾿ δωσε καί τ᾿ ἀνάλογα φάρμακα, τόν κατευόδωσε. Φεύγοντας τοῦ λέει:

 • Θέλω νά ξανάρθης σύντομα νά σέ δῶ. Μέχρι τότε θά σᾶς μνημονεύω κάθε μέρα μέ τήν γυναίκα σου καί θά σᾶς τραβῶ κομποσχοίνι.

Ἀφοῦ ὁ νέος αὐτός ἀκολούθησε τίς συνταγές καί μέ τήν συνέργειαν τῶν προσευχῶν τοῦ Γέροντα, δέν ἄργησε νά ἐπιστρέψη σύντομα ν᾿ ἀναγγείλη τό χαρμόσυνο, ὅτι σάν ἕνα νέφος πού τόν εἶχε κουκουλωμένον, αἰσθάνθηκε πώς ἔφυγε ἀπό πάνω του. Ἀπό τότε καί πάλιν ξαναγύρισε ἐκείνη ἡ πρώτη ἀγάπη καί ἐκτίμησις στήν σύζυγόν του.

συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἰωσήφ Μ.Δ.

Ἀπό τό βιβλίο: ἁπλοϊκός ἡγούμενος καί

διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς

Ἐκτύπωση, Βιβλιοδεσία: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ»

Κεντρική Διάθεση: Βιβλιοπωλεῖον «ΛΥΔΙΑ»

Καμβουνίων 1, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ τηλ. 2310237-412

Τά ἔσοδα θά διατίθενται γιά φιλανθωπικούς σκοπούς.

 

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς Γραφικές Τέχνες «ΜΕΛΙΣΣΑ» καί τό βιβλιοπωλεῖο «ΛΥΔΙΑ» γιά τήν ἄδεια  δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/