Ἁγίου Τύχωνος τοῦ Ζαντόνσκ

  «ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τά λόγιά σου,

 ὅπως ἄν μή ἁμάρτω σοι

  εὐλογητός εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τά δικαιώματά σου.»

  Ψαλμ. 118 : 11-12

  Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πού μᾶς παραδόθηκε ἀπό τούς Προφῆτες καί τούς Ἀποστόλους. Νά τήν ἀγαπᾶς, ὅπως ἀγαπᾶς τόν ἴδιο τό Θεό, γιατί εἶναι λόγος ἀπό τά χείλη Του. Ἐφόσον ἀγαπᾶς τό Θεό, ὁπωσδήποτε θ᾿ ἀγαπήσεις καί τό λόγο Του.

 Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι μήνυμα, ἐπιστολή τοῦ Θεοῦ σ᾿ ἐμᾶς τούς ἀνάξιους, καί ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο δῶρο Του. Μᾶς τό ἔδωσε γιά τή σωτηρία μας. Ἐφόσον λοιπόν ἀγαπᾶς τόν ἀποστολέα, ἀγάπα καί τό γράμμα πού σοῦ στέλνει.

 Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δόθηκε σ᾿ ἐμένα σ᾿ ἐσένα, στόν καθένα μας· καί ὅποιος ἐπιθυμεῖ τή σωτηρία του, μπορεῖ μέσα ἀπ᾿ αὐτόν νά τήν κερδίσει.

 Ὅταν σοῦ στέλνει ἐπιστολή ὁ ἐπίγειος βασιλιάς, τή δέχεσαι εὐχάριστα καί τή διαβάζεις μ᾿ ἐνδιαφέρον καί πολλή χαρά. Πόσο περισσότερο πρέπει ν᾿ ἀγαπήσουμε τήν ἐπιστολή τοῦ ἐπουράνιου βασιλιᾶ – τό λόγο τοῦ Θεοῦ – καί μέ πόσο θερμό ἐνδιαφέρον καί χαρά πρέπει νά τή διαβάζουμε!Ὁ θεῖος λόγος δέν μᾶς δόθηκε γιά νά εἶναι γραμμένος στό χαρτί, ἀλλά γιά νά τόν ἐκμεταλλευόμαστε γιά τό πνευματικό μας συμφέρον: Γιά ν᾿ ἁγιαζόμαστε, νά γνωρίζουμε τούς δρόμους τῆς σωτηρίας, νά θεραπεύουμε τά πάθη μας, νά συμμορφώνουμε μ᾿ αὐτόν τή ζωή μας, κι ἔτσι νά εἴμαστε εὐάρεστοι στό Θεό.

 Ἄν λοιπόν θέλεις νά εἶσαι πραγματικός χριστιανός, πρέπει ἀπαραίτητα ν᾿ ἀγωνίζεσαι γιά νά ζεῖς σύμφωνα μέ τά παραγγέλματα τοῦ θεῖου λόγου.

 Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι οὐράνιος σπόρος. Εἶναι ἑπομένως ἀνάγκη νά καρποφορήσει μέσα μας ἀνάλογο καρπό, δηλαδή ἅγια καί οὐράνια βιώματα. Διαφορετικά, θά μᾶς κατακρίνει τήν ἡμέρα ἐκείνη μπροστά στό φοβερό βῆμα τοῦ Χριστοῦ.

  Ζῆσε λοιπόν ὅπως σέ διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή, καί θά διορθώσεις τόν ἑαυτό σου.

  Τά μεγάλα μυστήρια τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς θείας Εὐχαριστίας καί τά ἄλλα, δέν μᾶς ἀποκαλύπτονται ἀπό τόν ἅγιο λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά γίνουν ἀντιληπτά ἀπό τό νοῦ μας. Γι᾿ αὐτό μήν τά ἐξετάζεις ἀπό περιέργεια, μήν τυχόν πέσεις στά δίχτυα τοῦ διαβόλου, περιπλακεῖς σ᾿ αὐτά, δέν μπορέσεις νά ξαναβγεῖς κι ἔτσι καταστραφεῖς.

 Ἔχε ὑπόψη σου πώς εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο νά ἐρευνᾶ κανείς πράγματα πού μόνο τήν πίστη μας ζητοῦν. Πρόσεχε λοιπόν μήπως ἐρευνᾶς ἐκεῖνο πού εἶναι πάνω ἀπό τίς δυνάμεις σου.

 Πίστευε γιά ὅλα ὅπως σέ διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή καί ὅπως πιστεύει καί νουθετεῖ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.

  Μή μιμεῖσαι ὅ,τι κάνουν ἀπερίσκεπτα οἱ ἄλλοι. Αὐτός ὁ ἐπιπόλαιος μιμητισμός φθείρει καί καταστρέφει ψυχικά, γιατί σιγά-σιγά, ἀνεπαίσθητα, αὐξάνει μέσα σου τό κακό καί λιγοστεύει τήν εὐσέβεια. Δῶσε προσοχή μόνο σ᾿ ἐκεῖνο πού σέ διδάσκει ὁ θεῖος νόμος.

  Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

  «Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ

 οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου.

  μακάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τά μαρτύρια αὐτοῦ·

 ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκζητήσουσιν αὐτόν»

  Ψαλμ. 118 : 1-2

  Ἀπό τό βιβλίο:ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ”

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.