«Ο ΚΡΑΤΥΝΑΣ ΤΗΝ ΑΜΩΜΗΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΤΙΝ» ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ
(Εξ αφορμής της Αναγραφής εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας  του Αγίου Παϊσίου)
 
Του Β. Χαραλάμπους,  θεολόγου
 
Η πιο πρόσφατη «Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις Αναγραφής εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας», ήταν αυτή του Αγίου Παϊσίου.  Εις την «Πατριαρχικήν και Συνοδικήν Πράξιν Αναγραφής εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας», μεταξύ άλλων αναφέρει για τον Όσιο Παΐσιο ότι ήταν ο «μαρτυρήσας την καλήν Ομολογίαν και την αμώμητον Ορθόδοξον πίστιν κρατύνας». 
Ο Όσιος Παΐσιος πρωτίστως με θάρρος ομολόγησε την Ορθόδοξη Πίστη.   Επέδειξε ομολογιακό θάρρος και με την γνωστή επιστολή του προς τον Αρχιμανδρίτη  Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, αναφορικά με τις οικουμενιστικές και  φιλενωτικές ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα.
Να επισημάνομε την αναφορά στο «Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας».  Θα μπορούσαμε να δεχθούμε μια άλλη ‘’παράλληλη εκκλησία’’ ή ένα άλλο ‘’πνεύμονα’’ με άλλους ‘’αγίους’’, που δεν πιστεύει σε όλες τις δογματικές αλήθειες της Εκκλησίας;  «Το κάθε δόγμα είναι πηγή της αιωνίου ζωής και της αγίας πνευματικότητος» σύμφωνα με τον  Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς τον Ομολογητή, εννοώντας φυσικά το κάθε δόγμα της Εκκλησίας.
«Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι επί γης ζουν τας αγίας, αιωνίας, θείας αληθείας.  Δι’ αυτό και οι ‘’Βίοι των Αγίων’’ αποτελούν στην πραγματικότητα την εφηρμοσμένην Δογματικήν, επειδή έχουν βιωθεί από αυτούς όλαι αι αγίαι και αιώνιαι δογματικαί αλήθειαι, εις ολόκληρον την ζωογόνον και δημιουργικήν δύναμίν  των.  Εις τους ‘’Βίους των Αγίων’’ καταδεικνύεται κατά τον πλέον οφθαμοφανή τρόπον ότι τα δόγματα δεν είναι μόνον οντολογικαί αλήθειαι καθ’ εαυτάς, αλλ’ ότι το κάθε δόγμα είναι πηγή της αιωνίου ζωής και της αγίας πνευματικότητος, σύμφωνα με το παναληθές Ευαγγέλιον του μοναδικού και αναντικαταστάτου Σωτήρος και Κυρίου : ‘’Τα ρήματά μου πνεύμα εστί και ζωή εστί’’ (Ιωαν. 6,63).  Διότι, κάθε ‘’ρήμα Κυρίου’’, κάθε λόγος του Θεού, προχέει μίαν δύναμιν σωστικήν, αγιαστικήν, η οποία χαριτώνει, ζωοποιεί και μεταμορφώνει», λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.
Η αναφορά στην «Πατριαρχικήν και Συνοδικήν Πράξιν Αναγραφής εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας» του Αγίου Παϊσίου, «κοσμούντες νυν τον πολυάστερον ουρανόν του καθ’ ημάς Ορθοδόξου εορτολογίου και γενόμενοι οδηγοί προς την Βασιλείαν των ουρανών», σε καμιά περίπτωση δεν εξυπονοεί και ‘’παράλληλο’’ Παπικό  εορτολόγιο.

«Άνευ της αγίας δογματικής αληθείας περί της Αγίας Τριάδος, δεν θα είχομεν τας θείας ενεργείας από την Αγίαν Τριάδα, τας οποίας αντλούμεν δια της ορθής πίστεως, και αι οποίαι μας ζωοποιούν, μας αγιάζουν, μας σώζουν και μας θεώνουν» λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.  Και οι Παπικοί πρωτίστως με την με την αιρετική προσθήκη του Filioque, σαφέστατα δεν έχουν την δογματική αλήθεια περί της Αγίας Τριάδος, που πρεσβεύει η Μία Αγία  Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.  Και μόνη η απλή αναφορά στον Όσιο Παΐσιο, τον «κρατύναντα την αμώμητον Ορθόδοξον πίστιν», δεν αφήνει την παραμικρή διάθεση για οικουμενιστικά φληναφήματα.

 http://aktines.blogspot.gr/2016/01/blog-post_646.html#more