.. ὁ Κύριος ὅτι ἔκανε, τὸ ἔκανε αὐτεξουσίως. Δὲν τὸ ἔκανε ὅπως τὸ ἔκαναν οἱ Προφῆτες καὶ οἱ ἄλλοι ἅγιοι τῆς Παλαιὰς Διαθήκης· μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ. Διότι αὐτός, ὁ Προφήτης ἤ ὁ οἱοσδήποτε, ἦταν ἁπλῶς ἄνθρωπος. Ὁ Κύριὸς μας ἦταν Θεὸς ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ καὶ συ­νεπώς ὁ,τι ἔκανε, τὸ ἔκανε αὐτεξουσίως.Καὶ ἀνέστη αύτε­ξουσίως γι’ αὐτό δὲν λέμε ὅτι ὁ Κύριος ἀνεστήθη, ἀλλὰ ἀνέστη. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Ἄν λέγαμε άνεστή­θη σήμαινε ὅτι τὸν ἀνέστησε κάποιος ἄλλος. Ὁ Κύριος, λοιπόν, ἀνέστη ἐκ νεκρῶν αὐτεξουσίως καὶ ἐφανέρωσεν Ἑαυτὸν αύτεξουσίως. Καὶ ἀλλοῦ λέει, «Ἐξουσίαν ἔχω δοῦναι τὴν ψυχὴν Μου. Καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν». (Ίω 10, 18).
✞ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος