Ο Μοναχισμός μοναδικός φύλαξ της Πίστεως - Επίσημη πατριαρχική διαπίστωση του 1836

  Ο Μοναχισμός μοναδικός φύλαξ της Πίστεως
Επίσημη πατριαρχική διαπίστωση του 1836 κατά των εχθρών
του Μοναχικού Τάγματος
Τό παρακάτω ἀπόσπασμα, μεταφρασμένο, προέρχεται ἀπό ἐπίσημο πατριαρχικό κείμενο, συνοδική ἐγκύκλιο τοῦ 1836, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ ὁποία ἐντάσσεται στόν εὐρύτερο ἐπιτυχῆ ἀγῶνα ἀποκρούσεως τοῦ μανιώδους προτεσταντικοῦ προσηλυτισμοῦ τοῦ α΄ ἡμίσεος τοῦ 20οῦ αἰῶνος στήν καθ΄ ἡμᾶς Ἀνατολή. Ἐπισημαίνεται μέ ἔμφαση, ὅτι οἱ ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας εἶχαν ἰδιαίτερο λόγο νά συκοφαντήσουν καί διαλύσουν τό Μοναχικό Τάγμα, ἐξ αἰτίας τοῦ μοναδικοῦ – ἀπ’ ἀρχῆς καί ἕως τῆς συντελείας – ρόλου του στή διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν Ὀρθοδόξων, ἰδίως τῆς νεολαίας. Ἄλλωστε, καί οἱ ἴδιοι οἱ Ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρέπει, κατά τήν ἱερά Παράδοση νά προέρχονται ἀπό τίς τάξεις τῶν Μοναχῶν («Εἰς τήν ἀνατολήν εἰ μή ἐστί τις κεκαρμένος ἐν Χριστῷ, ἐπίσκοπος ἤ πατριάρχης οὐ γίνεται»,Mansi 17a, 457Ε).
Τό κείμενο ὑπογράφουν οἱ Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ΄ (1835-1840, 1867-1871) καί Ἱεροσολύμων Ἀθανάσιος Ε΄ (1827-1844), καθώς καί οἱ Μητροπολῖτες καί Ἐπίσκοποι Ἐφέσου, Ἡρακλείας, Κυζίκου, Νικομηδείας, Χαλκηδόνος, Δέρκων, Θεσσαλονίκης, Προύσης, Ἄρτης, Φιλαδελφείας, Μαρωνείας, Λήμνου, Δημητριάδος, Νυσσάβας, Ἐρσεκίου, Κενστεντελίου καί Σαμακοβίου.
Τό σπουδαιότατο γιά τόν Μοναχισμό κείμενο:
«Αὐτά καί ἄλλα πολλά μεταχειρίστηκαν καί μεταχειρίζονται οἱ σημερινοί αἱρετικοί γιά νά μολύνουν τή δική μας θρησκεία καί νά διαφθείρουν τό ἔθνος μας· καί γιά εὔκολη κατόρθωση τῶν κακόβουλων σκοπῶν τους ἐκχύνουν τό φαρμάκι τῆς δηλητηριώδους ψυχῆς τους μέ πάμπολλες φλυαρίες κατά τοῦ Μοναχικοῦ Τάγματος – τό ὁποῖο ἐπαγρυπνεῖ ἀνένδοτα φυλάσσοντας τήν ὀρθόδοξη ποίμνη καί εἶναι τό μόνο πού μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ καί νά ἀνατρέψει τά πονηρά τους σχέδια – καί βάλλουν ἐναντίον του, μέ δριμύτατη φορά παραλόγων λόγων, ἀποσκοπώντας στήν παντελῆ καταστροφή τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ συστήματος. Ἀλλά ἄς γνωρίζουν οἱ παράλογοι ἀπόστολοι τῶν λουθηροκαλβινικῶν φρονημάτων, ὅτι ἀπό αὐτό τό Τάγμα προέρχονται μέχρι καί τώρα ἐκεῖνοι πού ὀρθοτομοῦν τόν λόγο τῆς ἀληθείας, καί καθοδηγοῦν τήν ὀρθόδοξη νεολαία μέ τή διδασκαλία τους στό ἱερό δόγμα καί στήν ὀρθή ἠθική. Τό Τάγμα αὐτό οὔτε μόλυνε ποτέ, σύμφωνα μέ τούς παραλογισμούς αὐτῶν τῶν κακοφρόνων ἀντιπάλων, τήν ὁρατή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά πάντοτε Τήν λάμπρυνε, Τήν δόξασε, Τήν δυνάμωσε καί Τήν στερέωσε, καί μέσῳ τοῦ πνευματικοῦ βίου, καί μέσῳ τῶν δογματικῶν καί ἠθικῶν συγγραμάτων. Αὐτό συγκρότησε τίς Οἰκουμενικές καί Τοπικές Συνόδους πού κατά καιρούς συγκλήθηκαν. Αὐτό διατήρησε μέ ἀκρίβεια τούς ἱερούς κανόνες, οἱ ὁποῖοι καί τό δόγμα μέ εὐσέβεια ὀρθοτομοῦν καί τά ἤθη τῶν Χριστιανῶν ρυθμίζουν, καί ὁδηγοῦν στήν κατά Θεόν βιοτή. Αὐτό ἐξ ἀρχῆς ἀντιστάθηκε καί καταπολέμησε, καί μέ τήν πανσθενῆ δύναμη τοῦ Κυρίου ὑπερνίκησε, τά διάφορα συστήματα τῶν ἀρχαιολατρῶν καί τούς κακόδοξους αἱρεσιάρχες. Αὐτό, τέλος, καί ὅλους ἐσᾶς τούς σατανικούς αἱρεσιάρχες πού στά ἔσχατα χρόνια φανερωθήκατε μέσα ἀπό τήν ἄβυσσο τοῦ ἅδη καί τόν βυθό τοῦ βορείου ὠκεανοῦ, σᾶς πολεμεῖ, γιά νά παύσετε νά διαταράσσετε τήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική Ἐκκλησία, τήν ὁποία αὐτό τό μοναχικό σύστημα διαφύλαξε μέχρι τώρα, καί μέ τήν πανίσχυρη δύναμη τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ, πρόκειται νά διαφυλάξει μέχρι τῆς συντελείας».
 ΠΗΓΗ: Ἐγκύκλιος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου τοῦ 1836 κατά τῶν Διαμαρτυρομένων Ἱεραποστόλων, παράγραφος §στ΄( Περί τῶν σημερινῶν αἱρετικῶν καί τῶν ἐπιβουλῶν αὐτῶν), παρά ΙΩ.Ν.ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. ΙΙ, ἐν Ἀθήναις 1953, σελ. 882 — Πρωτοπρ. ΙΩ.Σ.ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. Β΄, ἐκδ. Π.Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2000[4], σελ. 515ἑ.
Τό αὐθεντικό κείμενο:
«Ταῦτα καί ἄλλα πολλά μετεχειρίσθησαν καί μεταχειρίζονται οἱ σημερινοί αἱρετικοί διά νά μολύνωσι τήν ἡμετέραν θρησκείαν καί νά διαφθείρωσι τό ἡμέτερον ἔθνος, καί πρός εὔκολον κατόρθωσιν τῶν κακοβούλων αὐτῶν σκοπῶν ἐκχέουσι τόν ἰόν τῆς ἰοβόλου αὐτῶν ψυχῆς διά τοσούτων φλυαριῶν κατά τοῦ ἀτενῶς ἐπαγρυπνοῦντος, φυλάσσοντος τήν ὀρθόδοξον ποίμνην καί μόνου δυναμένου ἀντιστῆναι καί ἀνατρέψαι τά τούτων πονηρά σχέδια μοναχικοῦ τάγματος, ἐκσφενδονίζοντες μέ φοράν δριμυτάτην λόγων ἀλόγων, τήν παντελῆ καταστροφήν τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ συστήματος. Ἀλλά γνώτωσαν οἱ παραλελογισμένοι Λουθηροκαλβινόφρονες ἀπόστολοι, ὅτι ἐξ αὐτοῦ τοῦ τάγματος καί μέχρι τοῦ νῦν εἰσιν οἱ ὀρθοτομοῦντες τόν λόγον τῆς ἀληθείας, καί ὁδηγοῦντες τήν ὀρθόδοξον νεολαίαν διά τῆς διδασκαλίας αὐτῶν εἰς τό ἱερόν δόγμα καί εἰς τήν ὀρθήν ἠθικήν. Τό τάγμα αὐτό οὔτε ἐμόλυνέ ποτε, κατά τούς παραλογισμούς τῶν ἐναντίων αὐτῶν κακοφρόνων, τήν ὁρατήν Ἐκκλησίαν τοῦ ǁ Χριστοῦ, ἀλλ΄ ἀείποτε ἐλάμπρυνεν, ἐδόξασεν, ἐκράτυνε καί ἐστερέωσεν αὐτήν καί διά τοῦ πνευματικοῦ βίου καί διά τῶν δογματικῶν συγγραμμάτων καί ἠθικῶν· αὐτό συνεκρότησε τάς κατά καιρούς συστάσας οἰκουμενικάς καί τοπικάς Συνόδους· αὐτό διετήρησεν ἀκριβῶς τούς ἱερούς κανόνας, οἵτινες καί τό δόγμα εὐσεβῶς ὀρθοτομοῦσι, καί τά ἤθη τῶν χριστιανῶν ρυθμίζουσι, καί εἰς τήν κατά Θεόν πολιτείαν ὁδηγοῦσιν· αὐτό ἀπ’ ἀρχῆς ἀντέστη καί κατεπολέμησε καί τῇ πανσθενεῖ δυνάμει τοῦ Κυρίου κατεπάλαισε τά διάφορα συστήματα τῶν ἑλληνιστῶν καί τούς κακοδόξους αἱρεσιάρχας· αὐτό τέλος πάντων ἤδη πολεμεῖ καί σᾶς τούς ἐπ΄ ἐσχάτων τῶν χρόνων ἐκ τῶν κευθμώνων τοῦ ᾅδου καί τοῦ βυθοῦ τοῦ βορείου ὠκεανοῦ ἀναφανέντας σατανικούς αἱρεσιάρχας, διά νά παύσητε διαταράττοντες τήν Ὀρθόδοξον Ἀνατολικήν Ἐκκλησίαν, τήν ὁποίαν αὐτό τό μοναχικόν σύστημα ἐφύλαξε μέχρι τοῦδε, καί τῇ παναλκεῖ δυνάμει τοῦ παντουργοῦ Θεοῦ θέλει φυλάξῃ μέχρι συντελείας».
Εισαγωγή – Επιμέλεια: Ι.Μ. Παντοκράτορος


impantokratoros.gr