Τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ

Τό σκυλί γλείφει τή λίμα πίνει τό αἷμα του, ἀπό τή γλυκύτητα ὅμως δέν καταλαβαίνει τή ζημιά πού παθαίνει.

 Ἔτσι καί ὁ μοναχός πού πίνει κενοδοξία, πίνει ἀπό τήν ἴδια τή ζωή του, καί ἀπό τήν προσωρινή γλυκύτητα πού νιώθει δέν καταλαβαίνει τή ζημιά του.
 Ἡ κοσμική δόξα εἶναι ἕνας ὕφαλος, σκεπασμένος ἐντελῶς ἀπό τά νερά, καί ὁ ναυτικός πού περνᾶ ἀπό ἐπάνω δέν τόν καταλαβαίνει μέχρι νά χτυπήσει σέ αὐτόν τό πλοῖο, νά κάνει ρήγμα, νά γεμίσει νερά καί νά πάει στόν βυθό.

Ἔτσι καί ἡ κενοδοξία: δέν σταματᾶ νά βάζει τά πικρά καί τρικυμισμένα νερά τοῦ κόσμου μέσα στήν ψυχή ἐκείνου πού ἔπεσε ἐπάνω της, μέχρι νά τόν βυθίσει καί νά τόν καταστρέψει. Γιά τήν κενοδοξία οἱ πατέρες εἶπαν ὅτι, τά πάθη πού κάποτε νικήθηκαν μετά ἀπό ἄσκηση καί πολύ χρόνο, αὐτή σύντομα τά φέρνει πίσω καί τά ἀνανεώνει στήν ψυχή.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Εὐεργετινός τόμος γ΄

Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/