ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΖ΄ (37)

  Τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ

  Ὅποιος λέει ὅτι ἐγκατέλειψε τόν κόσμο καί μάχεται μέ τούς ἀνθρώπους γιά κάτι, γιά νά μήν τοῦ λείψει τίποτε ἀπό ἐκεῖνα πού τόν εὐχαριστοῦν, αὐτός εἶναι ἐντελῶς τυφλός· γιατί ἐγκατέλειψε θεληματικά ὁλόκληρο τό σῶμα καί πολεμᾶ καί μάχεται γιά ἕνα μέλος του. Νά ξέρεις ὅτι τό νά χαρίζεις τά χρέη στούς ὀφειλέτες1 εἶναι ἕνα ἔργο ἀρετῆς, καί τότε θά δεῖς τή γαλήνη νά λάμπει στόν νοῦ σου. Ὅταν ἀνεβεῖς πιό ψηλά ἀπό ἐκεῖ πού ὁδηγεῖ ἡ δικαιοσύνη, τότε θά προσκολληθεῖς στήν ἐλευθερία ὡς πρός κάθε πράγμα. Ἐκεῖνοι, γιά τούς ὁποίους πέθανε ὁ κόσμος, ὑπομένουν μέ χαρά τούς κατατρεγμούς· αὐτοί ὅμως, γιά τούς ὁποίους ὁ κόσμος ζεῖ, δέν μποροῦν νά ὑπομείνουν ἀδικία, ἀλλά εἴτε νικιοῦνται ἀπό τήν κενοδοξία καί ὀργίζονται καί ταράζονται, εἴτε τρώγονται ἀπό τή λύπη.

Πόσο δυσκολοκατόρθωτη εἶναι αὐτή ἡ ἀρετή, νά ὑπομένει δηλαδή κανείς μέ μακροθυμία τήν ἀδικία! Ἀλλά καί πόση δόξα ἔχει αὐτή μπροστά στόν Θεό! Ὅποιος λοιπόν θέλει νά τήν κατορθώσει, εἶναι ἀνάγκη νά φύγει πρῶτα μακριά ἀπό τούς δικούς του καί νά ξενιτευτεῖ, γιατί στήν πατρίδα του δέν θά μπορέσει νά τήν κατορθώσει. Γιατί μόνο οἱ μεγάλοι καί δυνατοί μποροῦν ἐπίσης καί ἐκεῖνοι, γιά τούς ὁποίους ἔχει πεθάνει ὁριστικά αὐτός ὁ κόσμος καί κάθε παρηγοριά ἔχει ξεγραφτεῖ καί περιφθονηθεῖ.συνεχίζεται….

συνεχίζεται….

  Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

 κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 Ἀμήν.

 

 «ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

 ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

  Εὐεργετινός τόμος β΄

 Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

1Πρβ. Ματθ. Στ΄ : 12.