ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΖ΄(37)

 Τοῦ Ἁγίου Διαδόχου 

Ἀκουσα νά λέγεται ἀπό ὁρισμένους εὐλαβεῖς ὅτι δέν πρέπει νά ἀφήνουμε τούς τυχόντες νά ἁρπάζουν αὐτά πού ἔχουμε γιά τή συντήρησή μας ἤ καί γιά τήν ἀνακούφιση τῶν φτωχῶν, καί μάλιστα ἄν μᾶς τό κάνουν αὐτό χριστιανοί, γιά νά μή γινόμαστε μέ τήν ἀνεξικακία μας πρόξενοι ἁμαρτίας σέ ἐκείνους πού μᾶς ἀδικοῦν. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά νά προτιμοῦμε τά πράγματά μας περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό μας μέ παράλογη πρόφαση. Ἄν δηλαδή ἀφήσω νά δικάζομαι μέ ἐκείνους πού θέλουν νά μέ βλάψουν, σέ λίγο θά ἀρχίσω νά συχνάζω στούς διαδρόμους τῶν δικαστηρίων, ὁπότε εἶναι φανερό ὅτι θεωρῶ αὐτά πού ὑπερασπίζομαι ἀνώτερα ἀπό τή σωτηρία μου, γιά νά μήν πῶ καί ἀπό αὐτή τή σωτήρια ἐντολή τοῦ Κυρίου.Γιατί, πῶς εἶναι δυνατό νά συμμορφωθῶ μέ τήν ἐντολή τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ὁποία μέ προστάζει νά μή ζητῶ πίσω τά πράγματά μου ἀπό ἐκεῖνον πού μοῦ τά παίρνει1, ἄν δέν ὑπομείνω μέ χαρά τήν ἀφαίρεση καί ἁρπαγή τῶν ὑπαρχόντων μου, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου2; Ἄλλωστε, οὔτε ἄν πάρει κανείς μέ δίκη πίσω αὐτά πού διεκδίκησε ἐλευθερώνει τόν πλεονέκτη ἀπό τήν ἁμαρτία, ἐπειδή τά φθαρτά δικαστήρια δέν μποροῦν νά ὁρίσουν τήν ἀπόφαση τοῦ ἄφθαρτου δικαστηρίου τοῦ Θεοῦ. Γιατί, σίγουρα, ὁ κάθε κατηγορούμενος ἐκείνους τούς νόμους πρέπει νά ἱκανοποιήσει, μέ βάση τούς ὁποίους ἀπολογεῖται προκειμένου νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν κατηγορία. Ἑπομένως, εἶναι καλό νά ὑπομένουμε τή βία ἐκείνων πού θέλουν νά μᾶς ἀδικήσουν καί νά προσευχόμαστε γι᾿ αὐτούς, γιά νά ἀπαλλαγοῦν3 ἀπό τήν ἁμαρτία τῆς πλεονεξίας μέ τή μετάνοια –καί ὄχι βέβαια μέ τό νά μᾶς δώσουν πίσω αὐτά πού ἅρπαξαν. Γιατί αὐτό θέλει ἡ δικαιοσύνη τοῦ Κυρίου: νά πάρουμε κάποτε πίσω ὄχι τό ἁρπαγμένο ἀλλά τόν ἅρπαγα, ἐλευθερωμένο ἀπό τήν ἁμαρτία μέ τή μετάνοια.

    Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνοςκαί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

 Εὐεργετινός τόμος β΄

Ἐκδόσεις:«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
 

   1Λουκ. Στ΄ : 30.

2Ἑβρ. Ι΄ : 34.

3Στό κείμενο: ἀπολεσθῶσι. Διόρθωση: ἀπολυθῶσι (ὅ.π.).