Ο ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ
 
Χρήστος Σαλταούρας
 
«παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι» Ιούδας 4.
            Ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται στο παρόν εδάφιο Ο ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ! Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο με απόλυτη έννοια Δεσπότης και Κύριος, δεν υπάρχει άλλος εκτός από αυτόν ! Αν και υπάρχουν και άλλοι κύριοι – «ὥσπερ εἰσὶ θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί»- Α Κορινθίους 8:5, αλλά για τους Χριστιανούς υπάρχει «εἷς Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστός»(Α Κορινθίους 8:5) τον οποίο αναγνωρίζουμε ως «τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν» Ιούδας 4. Για τους Χριστιανούς δεν υπάρχουν πολλοί Κύριοι με απόλυτη έννοια αλλά μόνο Ένας. Με σχετική έννοια υπάρχουν πολλοί κύριοι και τους αναγνωρίζουμε σχετική κυριότητα όπως η Σάρρα αναγνώριζε την σχετική κυριότητα του Αβραάμ «κύριον αὐτὸν καλοῦσα» Α Πέτρου 3:6. Ο Ιησούς όμως δεν έχει σχετική αλλά απόλυτη Κυριότητα –Ιούδας 4.
            Ο Ιησούς έχει απόλυτη Κυριότητα διότι είναι ο Γιαχβέ με σάρκα. Αν ο Ιησούς δεν είναι  ο Θεός δεν θα τον ονόμαζε η θεόπνευστη Γραφή «τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν». Ο Γιαχβέ είναι ο απόλυτος Δεσπότης και Κύριος- «῎Ακουε, ᾿Ισραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι» Δευτερονόμιον 6:4
Ο ΘΕΟΣ ΠΑΤΗΡ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ
« οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἶπον· Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς,  ὁ διὰ στόματος Δαυῒδ παιδός σου εἰπών· ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;  παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ.  συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου ᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, ῾Ηρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς ᾿Ισραήλ» Πράξεις 4: 24- 27
            Στο χωρίο αυτό ο Θεός Πατήρ, ο οποίος έχρισε-κατέστησε Μεσσία-  τον Άγιον αυτού Παίδα Ιησούν , ονομάζεται Δεσπότης και Κύριος.
ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑ
Αφού ο Πατήρ ονομάζεται Δεσπότης και Κύριος και φυσικά είναι με απόλυτη έννοια Δεσπότης και Κύριος επειδή είναι Θεός, τότε γιατί ο Ιησούς που είναι διακριτό από τον Πατέρα του Πρόσωπο ονομάζεται όχι απλώς Δεσπότης και Κύριος αλλά Ο ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ- Ο ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ, Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ;;; Αντιφάσκει η Γραφή ; Όχι αγαπητοί αναγνώστες δεν αντιφάσκει η θεόπνευστη Αγία Γραφή.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ΜΟΝΟΣ Δεσπότης και Κύριος όχι ως Πρόσωπο αλλά ως ΟΛΗ Η ΘΕΙΑ ΟΥΣΙΑ η οποία είναι κοινή στα τρία Πρόσωπα του Ενός Θεού. Ο χαρακτηρισμός δηλαδή του Ιησού Χριστού ως του ΜΟΝΟΥ Δεσπότη και Κυρίου αναφέρεται στην θεία ουσία του που είναι ΜΙΑ και ΚΟΙΝΗ με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα.
Έτσι λοιπόν τον Ιησού (ως όλη η θεία ουσία) τον ονομάζει η Γραφή ως «τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν» Ιούδας 4 . Παρόμοια η Γραφή ονομάζει τον Θεό Πατέρα ως «τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν» Ιωάννης 17:3. Ο Πατήρ είναι ο ΜΟΝΟΣ Αληθινός Θεός όχι ως πρόσωπο αλλά ως όλη η θεία ουσία !
Αν ακολουθήσουμε την στρεβλή ερμηνευτική τακτική των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά για παράδειγμα, και πούμε ότι ο Πατήρ μόνο είναι Θεός διότι ονομάζεται Ο ΜΟΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ – Ιωάννης  17:3 και ότι δήθεν ο Ιησούς δεν είναι Θεός, τότε εφαρμόζοντας αυτήν την ερμηνευτική στο Ιούδας 4 θα καταλήξουμε στο άτοπο συμπέρασμα ότι ο Ιησούς είναι Ο ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ  και ότι ο Πατήρ του δεν είναι Δεσπότης και Κύριος παρά τα αντιθέτως γραφόμενα στο χωρίο Πράξεις 4: 24- 27 !!! Δηλαδή και ο Πατήρ στερείται της Δεσποτείας και Κυριότητος αυτού, (άπαγε της βλασφημίας) και η Γραφή παρουσιάζεται να αντιφάσκει προς εαυτήν !
Όπως λοιπόν η φράση του Ιούδας 4 για τον Ιησού ως τον ΜΟΝΟ Δεσπότη και Κύριο δεν σημαίνει ότι ο Πατήρ δεν είναι Δεσπότης και Κύριος, έτσι και η φράση του Ιωάνης 17:3 για τον Πατέρα ως τον ΜΟΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ δεν σημαίνει ότι ο Ιησούς δεν είναι Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ. Άλλωστε ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται και Αυτός  Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ – « οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος» Α Ιωάννου 5:20
Ο Πατήρ ονομάζεται Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ – « οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος» Α Ιωάννου 5:20
Ο Υιός επίσης ονομάζεται Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ (με άρθρο) , ο με απόλυτη έννοια Αληθινός δηλαδή, ο Θεός – « Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει…….  ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.  ῾Ο νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς ῾Ιερουσαλήμ» Αποκάλυψη 3: 7-12, « Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινό»Αποκάλυψη 3: 14. Ο ΑΜΗΝ = Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ !
Επειδή λοιπόν ο Πατήρ και ο Υιός είναι ΟΜΟΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, γιαυτό «ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ» με το να είμαστε «ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ» !
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ
« Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν·  καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου.  καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,  καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου» Λουκάς 2: 25-30.
            Ο Συμεών είχε λάβει χρηματισμό = αποκάλυψη, από το Άγιο Πνεύμα να μην πεθάνει πριν δει τον Μεσσία. Όταν είδε τον Μεσσία «εὐλόγησε τὸν Θεὸνκαὶ εἶπε· νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου». Στο παρόν εδάφιο το Άγιο Πνεύμα που είχε δώσει τον χρηματισμό, την αποκάλυψη, στον Συμεών ονομάζεται από τον ίδιο ΔΕΣΠΟΤΗΣ και από την Γραφή ΘΕΟΣ. Μάλιστα μας αποκαλύπτει ο Συμεών τον τρόπο που έλαβε τον χρηματισμό από το Άγιο Πνεύμα –       «κατὰ τὸ ρῆμά σου», με ρήμα, ΡΗΤΩΣ έλαβε την αποκάλυψη. ΡΗΤΩΣ όμως ομιλούν μόνο τα Πρόσωπα όχι οι προσωποποιήσεις !
Το ύδωρ και το αίμα για παράδειγμα δίνουν μαρτυρία αν και δεν είναι πρόσωπα – Α Ιωάννου 5: 7-8 – προσωποποιούνται δηλαδή. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίνει χρηματισμό ΡΗΤΩΣ διότι είναι Πρόσωπο, όχι προσωποποίηση, όπως το παρουσιάζουν οι αρνητές της Προσωπικότητος και Θεότητος του Αγίου Πνεύματος – «Το δὲ Πνεῦμα ρητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως» Α Τιμόθεον 4:1. Το Πνεύμα το Άγιον δεν λέγει απλώς, αλλά λέγει ΡΗΤΩΣ , ομιλεί ΡΗΤΩΣ διότι είναι Πρόσωπο ! Μόνο τα πρόσωπα ομιλούν με ρήματα, με πραγματικά λόγια –ρητώς .
«ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν» Β Κορινθίους 3: 17. Ο Κύριος είναι το Πνεύμα το Άγιον του Θεού.
            Άρα το Άγιον Πνεύμα που έδωσε τον χρηματισμό στον Συμεών, (διότι η Γραφή δεν λέγει ότι ο Πατήρ έδωσε την αποκάλυψη στον Συμεών ούτε ότι δύοφορές έλαβε χρηματισμό ο Συμεών,  αλλά ότι  το Άγιον Πνεύμα με ΡΗΜΑ πληροφόρησε τον Συμεών ), είναι λοιπόν το Άγιον Πνεύμα Πρόσωπο, ΘΕΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΤΗΣ και ομιλεί φυσικά  ΡΗΤΩΣ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :
Ο Πατήρ είναι Δεσπότης και Κύριος, το Άγιον Πνεύμα είναι Δεσπότης και Κύριος και ο Ιησούς Χριστός ως ΟΜΟΟΥΣΙΟ Πρόσωπο με τα άλλα δύο, ως έχων κοινή την ΜΙΑ  θεία ουσία, είναι ως Θεός, ως όλη η θεία ουσία, Ο ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ !
Η άρνηση της Ομοουσιότητος των Τριών Θείων Προσώπων από τους αιρετικούς αντι- τριαδίτες είναι αντιβιβλική και παρουσιάζει την Γραφή να αντιφάσκει προς τον εαυτό της.
Το εδάφιο Δευτερονόμιον 6:4-  «῎Ακουε, ᾿Ισραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι» δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι ένα Πρόσωπο όπως νομίζουν οι αντι-τριαδίτες αιρετικοί αλλά ΜΙΑ ΘΕΙΑ ΟΥΣΙΑ !
Στην Γραφή υπάρχουν εδάφια που φανερώνουν ότι υπάρχει διάκριση Προσώπων στον Ένα Θεό.Παράδειγμα :
« διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς, διότι ὁ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ὁ ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ.  διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι Κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέ με» Ζαχαρίας 2:12-13

Ο Κύριος Παντοκράτωρ ομιλεί και λέγει ότι τον έστειλε άλλος Κύριος Παντοκράτωρ – «ἀπέσταλκέ με» ! Ο ομιλών Κύριος Παντοκράτωρ για τον εαυτότου λέγει «ἐγὼἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου» και για τον άλλο Κύριο Παντοκράτωρ «τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ». 

 http://aktines.blogspot.gr/2014/10/blog-post_81.html