Ἡ ἐπαγρύπνηση χρέος ὅλων μας, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν
«Ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς φρουροὺς θὰ ζητήσει ὁ Θεὸς τὸ αἷμα τῶν ψυχῶν ὅλων ἐκείνων, ποὺ σκοτώνει τὸ θηρίο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ…»
Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τῆς Γής, ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι καὶ Ποιμένες καὶ Ἱερεῖς καὶ Θεολόγοι, ὅλος ὁ πιστὸς Λαός, σύσσωμη ἡ Ὀρθοδοξία, εἶναι ἀνάγκη ν’ ἀντισταθοῦν γενναίως στὰ σχέδια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἔχουμε ταχθεῖ ὅλοι, Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἀπὸ τὸν Θεό, ἀκοίμητοι φρουροὶ καὶ σκοποὶ ἄγρυπνοι γιὰ τὴν φύλαξη τοῦ πολυτιμότερου θησαυροῦ τῆς ἀνθρωπότητας: τῆς Ἀλήθειας, τὴν ὁποία ἔφερε στὸν κόσμο ὁ Θεός. Πρέπει ν’ ἀντισταθοῦμε γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὸν θησαυρὸ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ποὺ μᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος.
Ἔχουμε ταχθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ προφυλάξουμε ἀμόλυντη τὴν Ὀρθοδοξία. Νὰ τὴν ὑπερασπίσουμε μὲ πάσα θυσία ἀπὸ τὸν πολυμήχανο σκοτεινὸ Οἰκουμενισμό. Ἀπὸ ἐμᾶς ἄλλωστε τοὺς φρουροὺς θὰ ζητήσει ὁ Θεὸς τὸ αἷμα τῶν ψυχῶν ὅλων ἐκείνων, ποὺ σκοτώνει τὸ θηρίο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ὁ κάθε πιστὸς Ὀρθόδοξος εἶναι καὶ ἕνας φρουρὸς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀφήσει νὰ τοῦ τὴν πάρουν ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ οἱ ἐχθροί του Χριστοῦ.
Γράφει ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ:
«Ὁ σκοπὸς ἐὰν ἴδη τὴν ρομφαίαν ἐρχομένην καὶ μὴ σημάνη τὴ σάλπιγγι καὶ ὁ λαὸς μὴ φυλάξηται καὶ ἐλθοῦσα ἡ ρομφαία λάβη ἐξ αὐτῶν ψυχήν… καὶ τὸ αἷμα ἐκ χειρὸς τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω» (Ἰεζεκ. Λγ΄ 6,7)
Δηλαδή, ἐὰν ὁ φρουρὸς δεῖ τὸν ἐχθρὸ νὰ πλησιάζει μὲ τὸ ξίφος ἀπειλητικὸ καὶ δὲν σαλπίσει συναγερμό, ὥστε ὁ λαὸς νὰ προφυλαχθεῖ καὶ νὰ λάβει τὰ μέτρα του καὶ ἐὰν φονεύσει ὁ ἐχθρὸς ἕναν…, τὸ αἷμα ἐκείνου τοῦ θύματος, δηλαδὴ τὴν εὐθύνη γιὰ τὸ θάνατό του, θὰ τὴν ζητήσω ἀπὸ τὸν φρουρό, παραγγέλλει ὁ Κύριος διὰ τοῦ Προφήτου Ἰεζεκιήλ.

Ὁ κάθε Ὀρθόδοξος εἶναι ταγμένος φρουρός. Εἶναι σκοπὸς καὶ πρέπει νὰ ἐπισημαίνει τὸν κίνδυνο, νὰ σαλπίζει γιὰ νὰ ξυπνήσει τὸν ἀνύποπτο λαό. Εἶναι ἔγκλημα μεγάλο νὰ βλέπεις τὸν ἐχθρὸ νὰ μπαίνει στὸν λαὸ τὸν Ὀρθόδοξο μὲ τὸ ξίφος τῆς αἱρέσεως, προτεταγμένο καὶ νὰ μὴ προειδοποιεῖς… Θὰ λογοδοτήσεις γι’ αὐτὸ ἐνώπιόν του Θεοῦ.
Ἂς ἀναλογισθοῦμε ὅλοι τὶς εὐθύνες μας. Οἱ ἐχθροὶ ἔχουν ἤδη μπεῖ στὸ στρατόπεδο τοῦ Χριστοῦ καὶ προσηλυτίζουν ἀλύπητα. Γίνονται σφαγιαστὲς ψυχῶν καὶ ὁδηγοῦν, ὄχι μία ψυχή, ἀλλὰ πολλὲς στὸ ἄντρο τοῦ Ἀντιχρίστου, στὴν ἀπώλεια…
Ἂς κηρύξουμε οἱ πάντες πνευματικὸ συναγερμό. Πανορθόδοξο ἀντίσταση, στὰ ὕπουλα σχέδια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ καὶ γενικὴ ἐπαγρύπνηση, διότι ὁ ἐχθρός του καιροῦ μας, ὁ Οἰκουμενισμός, ἔχει ὕπουλα κρυμμένο τὸ δολοφονικὸ ξίφος καὶ περνάει δίπλα μας μὲ χαμόγελα καὶ ψεύτικες ἐκδηλώσεις ἀγάπης.
Γιὰ νὰ διατηρήσουμε σώα καὶ ἀβλαβῆ τὴν πίστη μας ἀπὸ τὴν δολοφονικὴ μάχαιρα τῶν ἐχθρῶν του Χριστοῦ πρέπει νὰ ἀπομαρυνόμεθα ἀπὸ κάθε ὕπουλη ἕνωση…..
π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος
Από το βιβλίο: “Ο Οικουμενισμός χωρίς μάσκες”