Ὁ Πάπας ἔχει χάσει τήν ὀρθοδοξία λόγῳ ἐγωισμοῦ

Ὁ Πάπας, σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Πορφύριο, ἔχει χάσει τήν Ὀρθοδοξία λόγῳ ἐγωισμοῦ. Ἡ ἀπώλεια τῆς ὀρθῆς πίστεως στήν Δύση συνέβη λόγῳ τῆς ἀλλοιωμένης πνευματικά ζωῆς, πού κυριάρχησε, ἐξ αἰτίας τῆς ἐπικράτησης τῶν αἱρετικῶν (ἀρειανῶν) ἤ καί εἰδωλολατρῶν Φράγκων. Συνήθως ἔτσι συμβαίνει: τό ἀλλοτριωμένο ἦθος, ἡ φιλαρχία, ὁ ἐγωισμός, ὁδηγοῦν στό ἀλλοτριωμένο δόγμα, δηλ. στήν αἵρεση. Ὅταν ζοῦμε ζωή ἀντίθετη ἀπό τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, μετά «κατασκευάζουμε» καί δόγματα, τά ὁποῖα θά στεγάσουν αὐτήν τήν ἀλλοτριωμένη ζωή.

Οἱ διάλογοι μέ τόν Παπισμό

δέν ὠφελοῦν τήν Ὀρθοδοξία

Δέν ὠφελεῖ ὁ διάλογος μέ τόν Πάπα, ἀλλά ἡ προσευχή· διότι ὁ Πάπας δέν εἶναι ἕτοιμος.

-Γιατί, ἄραγε, δέν εἶναι ἕτοιμος ὁ Πάπας;

-Διότι δέν ἔχει ἀπορρίψει τίς αἱρετικές προσθῆκες στό δόγμα: ἄσπιλη σύλληψη, Filioque, ἀλάθητο, πρωτεῖο καί πολλές ἄλλες.

Συμφωνοῦν ἐδῶ οἱ σεβάσμιοι Ἅγιοι Γέροντες μέ τόν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ. –

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο