Είδον ότι έτσι θέλει ο Κύριος· με θλίψεις και βάσανα ζητεί να μας σώση.

Είναι κάτι κρυπτόν και άγνωστον εις ημάς, αλλά θέλημα του Κυρίου.

Αδιάφορον ότι δεν το αρέσομεν…

  http://www.diakonima.gr