Ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος
(Σύγκρισις
τοῦ ἁγίου μὲ τὸ Χριστό, καὶ ἡμῶν μὲ τὸν ἅγιο)
(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Καντιώτου
)

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Ἡ ζωή, ἀγαπητοί μου, ἡ χριστιανικὴ ζωή, ὅπως τὴν δίδαξε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι δρόμος δύσκολος. Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος· «Στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν»· στενὴ ἡ πύλη καὶ δύσβατο τὸ μονοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ στὴν αἰώνιο ζωή (Ματθ. 7,14). Αὐτὸ δείχνει καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ἁγίου Στεφάνου, ποὺ ἑορτάζει σήμερα.