Ἐρώτηση: – Λένε οἱ πατέρες πὼς ὁ πρῶτος λόγος τοῦ πνευματικοῦ εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν ὅμως πεῖς, π.χ., «πάτερ δὲν μπορῶ αὐτὸ», τότε φεύγει ἡ χάρη ἀπὸ τὸν πνευματικὸ καὶ μιλάει σὰν ἄνθρωπος καὶ σοῦ λέει κάτι πιὸ ἐλαφρὺ. Αὐτὸ ἰσχύει;
 
Π.Σ. : – Ἔ, βέβαια ἰσχύει, μᾶς τὸ λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες αὐτὸ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ δεχτοῦμε τὸν πρῶτο λόγο τοῦ πνευματικοῦ. Βεβαίως, πρὶν ρωτήσουμε τὸν πνευματικὸ, θὰ πρέπει κι ἐμεῖς νὰ ἔχουμε κάνει κάτι. Τὶ νὰ ἔχουμε κάνει; Νὰ ἔχουμε προσευχηθεῖ στὸν Θεὸ νὰ φωτίσει τὸν πνευματικό μας νὰ μᾶς πεῖ αὺτὸ ποὺ θὰ μᾶς ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς, ποὺ θέλει νὰ μᾶς πεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς. Ἄν τὸ κάνουμε αὐτὸ, τότε φωτίζεται ὁ πνευματικὸς καὶ μᾶς λέει ὄντως αὐτὸ ποὺ θὰ μᾶς ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς, ἄν Τὸν ρωτούσαμε. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε πηγαίνουμε στὸν πνευματικὸ· γιὰ νὰ μάθουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Προσέξτε! Ὄχι γιὰ νὰ κάνουμε τὸ δικό μας θέλημα μὲ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γιατὶ πολλὲς φορὲς αὐτὸ προσπαθοῦν οἱ ἄνθρωποι· νὰ ἐκμαιεύσουν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μέσῳ τοῦ πνευματικοῦ γιὰ κάτι δικό τους, γιὰ ἕνα δικὀ τους θέλημα. Ὄχι!Θὰ πρέπει νὰ πᾶς γιὰ νὰ μάθεις τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ κάνεις τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ εὐλογήσεις, νὰ πάρεις εὐλογία γιὰ τὸ δικό σου θέλημα, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ φαίνεται καὶ καλὸ ἀλλὰ νὰ μὴν εἶναι καλὸ τελικὰ. Γι’αὐτὸ, ἄς ποῦμε, ὑπάρχει μιὰ πλάνη σήμερα σὲ κάποιους ἀνθρώπους ποὺ ἔχουνε θελήματα, ἔχουν ἐπιθυμίες, καὶ ὅταν πᾶνε σ’ ἕνα πνευματικὸ ποὺ δὲν θὰ τοὺς τὰ ἱκανοποιήσει, θὰ τοὺς πεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀκριβῶς ποιὸ εἶναι, καὶ θὰ τοὺς ποῦνε «παιδί μου αὐτὸ δὲν γίνεται, δὲν εἶναι σωστὸ», θὰ ψάξουν ἄλλο πνευματικὸ, γιατὶ γι’αὐτοὺς εἶναι αὐστηρὸς, ἔτσι θὰ ποῦνε, ποὺ θὰ τοὺς πεῖ αὐτὸ ποὺ συμφωνεῖ μὲ τὸ θέλημά τους. Ἀλλὰ φυσικὰ αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τὸ θέλημα τὸ δικό τους καὶ συμπαρασύρουν σ’ αὐτὸ καὶ τὸν πνευματικὸ.