Ο ΣΕΒ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΣ ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μετὰ τὰς ἀποκαλύψεις ὅτι λευκοντυμένοι κάμνουν τελετὰς εἰς τὴν παραλίαν τῆς Βουλιαγμένης

Προσφάτως ἡ ἐφημερὶς «δημοκρατία» καὶ εἰς τὸ ἔνθετόν της «δημοκρατία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία», ἀπεκάλυψε διὰ τοῦ κ. δημοσιογράφου κ. Δημητρίου Ριζούλη ὅτι γίνονται τελεταὶ εἰς τὴν Βουλιαγμένην ὑπὸ λευκοντυμένων, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν εἰς αἵρεσιν. Τὸ δημοσίευμα ἔλεγε τὰ ἑξῆς:

«Μεγάλες συζητήσεις καὶ ἔκπληξη προκάλεσε ἡ ἀποκάλυψη τῆς “δημοκρατίας” τοῦ περασμένου Σαββάτου γιὰ τὴν “περίεργη” τελετὴ τῶν λευκοντυμένων, ποὺ γίνεται σὲ δημόσια θέα στὴν παραλία τῆς Βουλιαγμένης, ἀκριβῶς στὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου. Τὸ ρεπορτὰζ καὶ οἱ σχετικὲς φωτογραφίες προκάλεσαν ἄμεσα τὴν εὐαισθητοποίηση τῆς Μητρόπολης Γλυφάδας, ποὺ ἔσπευσε νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὸ θέμα.
Μάλιστα ὁ Μητροπολίτης κ. Παῦλος ἐπισκέφθηκε τὸ συγκεκριμένο σημεῖο στὸν Λαιμὸ τῆς Βουλιαγμένης καὶ συνομίλησε μὲ ἐργαζομένους τῆς περιοχῆς, γιὰ νὰ σχηματίσει πλήρη εἰκόνα. Ἡ ὁμάδα τῶν λευκοντυμένων εἶναι ἄφαντη ἀπὸ τὴ δημοσιοποίηση τοῦ θέματος καὶ μετά. Ὡστόσο ὀπαδοὶ παγανιστικῶν καὶ ἀποκρυφιστικῶν ὁμάδων (ἀλλὰ καὶ ἄθεοι ὀργανωμένοι σὲ διάφορους συλλόγους) ἐπιτέθηκαν μέσῳ ἱστοσελίδων στὴ «δημοκρατία», ἀποδεικνύοντας τὴν ἐνόχληση, ποὺ δημιούργησε τὸ δημοσίευμα στοὺς συγκεκριμένους κύκλους».

Ἡ ἀντίδρασις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλος ἀντέδρασεν ἀποστέλων πρὸς τὴν ἐφημερίδα δύο ἐπιστολάς. Εἰς τὴν πρώτην ὑπογραμμίζει τὰ ἀκόλουθα:

«Πρὸς τὸν κ. Δημήτριον Ριζούλην Δημοσιογράφον τῆς Ἐφημερίδος «δημοκρατία»

Ἀγαπητέ μοι κ. Ριζούλη, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Μετ᾽ ἐνδιαφέροντος ἀναγνώσαντες τὸ Ὑμέτερον ἄρθρον ὑπὸ τὸν τίτλον “Ἡ “περίεργη” τελετὴ τῶν λευκοντυμένων, ἀκριβῶς τὰ χαράματα, στὴ Βουλιαγμένη”, τὸ δημοσιευθὲν εἰς τὴν ἐφημερίδα “δημοκρατία” τὸ Σάββατον 6 Ἰουλίου τρ. ἔ., συγχαίρομεν Ὑμᾶς διὰ τὴν γενομένην ἔρευναν, εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διὰ τὴν ἐνημέρωσιν καὶ γνωστοποιοῦμεν αὖθις τὴν σχετικὴν ἀνακοίνωσιν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πρὸς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα. Μετὰ τῆς προσηκούσης τιμῆς καὶ ἀγάπης ἐν Κυρίῳ,  
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις, ὁ Γλυφάδας Παῦλος ὁ Α´» 

Εἰς τὴν δευτέραν ἐπιστολὴν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἐπισυνάπτει τὴν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως διὰ τὸ θέμα: «Πρὸς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Τὸ Σάββατο 6 Ἰουλίου δημοσιεύθηκε στὴν εὐρείας κυκλοφορίας ἐφημερίδα “δημοκρατία” ἔρευνα μὲ τίτλο “Περίεργες τελετουργίες στὸν Λαιμὸ τῆς Βουλιαγμένης”. Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπογράφοντα δημοσιογράφο, τὶς τελευταῖες ἡμέρες μία ὁμάδα περίπου δεκαπέντε λευκοντυμένων ἀνθρώπων συγκεντρώνεται τὰ χαράματα στὴ δημόσια παραλία ἀπέναντι ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς ἰδιωτικῆς παραλίας τοῦ “Ἀστέρα” καί, μόλις ἀνατείλει ὁ ἥλιος, πραγματοποιεῖ τελετουργικὲς κινήσεις καὶ ἀπαγγέλλει κάποιους στίχους.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις, ἀφοῦ ἔλαβε σχετικὴ πληροφόρηση, ἀνακοινώνει πρὸς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὅτι τὰ παραπάνω τελετουργικὰ εἶναι ἀποκρυφιστικὰ καὶ πιθανώτατα στοχεύουν στὴν λατρεία τοῦ Ἀπόλλωνα, τοῦ μυθολογικοῦ “Θεοῦ” τῆς προχριστιανικῆς περιόδου. Ἡ συγκεκριμένη τοποθεσία προφανῶς ἐπιλέχθηκε λόγῳ τῆς ὕπαρξης στὴν περιοχὴ τῶν ἐρει- πίων ἀρχαίου ἱεροῦ, ἀφιερωμένου στὸν Ἀπόλλωνα “Ζωστήρα”.

Γι᾽ αὐτὸ συνιστᾶται στοὺς χριστιανοὺς νὰ ἀποφεύγουν τὶς συγκεντρώσεις αὐτές, ὅπως καὶ ἄλλες παρόμοιές τους, ὄχι μόνο ἐπειδὴ εἶναι ἀντιχριστιανικές, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν τοὺς μετέχοντες σὲ πνευματικὰ ἐπικίνδυνες καταστάσεις.

Ὡς μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀποδίδουμε λατρεία μόνο στὸν Ἕνα, Τριαδικὸ Θεὸ καὶ καθημερινὰ πορευόμαστε τὸν ἀσφαλῆ δρόμο, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστό, τὸ “Φῶς τὸ ἀληθινόν”, μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν,

Ὁ Ἐπίσκοπός σας. Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καὶ Βάρης ΠΑΥΛΟΣ ὁ Α´»

Ἡ αἵρεσις μὲ τοὺς «πιστοὺς τοῦ ἡλίου»

Ἡ ἐφημερὶς «δημοκρατία» καὶ ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου κ. Ριζούλης ἀπεκάλυψε τὰ ἀκόλουθα διὰ τὴν αἵρεσιν τοῦ ἡλίου, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν οἱ «λευκοντυμένοι», οἱ ὁποῖοι ἔκαμναν τὰς τελετὰς εἰς τὴν Βουλιαγμένην.

«Ἡ συγκεκριμένη ὁμάδα, σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικοὺς σὲ θέματα αἱρέσεων, εἶναι πιθανὸν νὰ συνδέεται καὶ μὲ τοὺς λεγόμενους “sungazers”, μία παγανιστικὴ αἵρεση, ποὺ ὑπάρχει στὴν Ἀμερικὴ καὶ σὲ ὁρισμένες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ἡ ἐν λόγῳ ὁμάδα καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸν Ἰνδὸ “ἱερέα” Hira Ratan Manek, ποὺ πείθει τοὺς ἀφελεῖς ὅτι ὁ ἥλιος μπορεῖ νὰ θεραπεύσει τὶς πιθανὲς ἀσθένειες τοῦ σώματος. Μάλιστα διαφημίζει τὴν αἵρεσή του ὡς τὸν τρόπο, γιὰ νὰ μείνει κάποιος γιὰ πάντα νέος! Ἡ αἵρεση ἔχει ἀρκετοὺς ὀπαδούς, ποὺ πραγματοποιοῦν τελετὲς ὅμοιες μὲ αὐτὲς τῆς Βουλιαγμένης.
Στὴν ἱστοσελίδα τῆς αἵρεσης ὑπάρχουν παγανιστικὲς ἀναφορὲς καὶ σχετικὲς φωτογραφίες, ποὺ ἐξηγοῦν (ὑποτίθεται “ἐπιστημονικὰ”) τὴ μέθοδο τῆς “θεραπείας τοῦ ἥλιου”. Ἐπίσης ὑπάρχουν ἄρθρα γιὰ τὴ λατρεία τοῦ ἥλιου ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Αἰγυπτίους καὶ ὀργανώνονται γιορτὲς γιὰ τὰ ἡλιοστάσια. Ἡ αἵρεση ἐξαπλώνεται σὲ ὅλο τὸν πλανήτη καὶ πρόσφατα ἀπέκτησε εἰδικὸ τμῆμα γιὰ τὰ Βαλκάνια. Ὁ παραλογισμὸς τοῦ Ἰνδοῦ ἱερέα εἶναι τέτοιος, ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι στὸ “ἀνώτερο στάδιο” οἱ πιστοὶ θὰ φτάσουν στὸ σημεῖο νὰ μὴ χρειάζονται καθόλου τροφή, γιὰ νὰ ζήσουν, γιατί θὰ τοὺς ἀρκεῖ ὁ ἥ λιος! Ἐνδεικτικὸ εἶναι ὅτι ἡ ἀναλυτικὴ δράση τῆς ὁμάδας παρουσιάζεται στὴν ἱστοσελίδα τῶν παγκόσμιων παγανιστῶν barbedpentacle.com, ποὺ ἔχει σῆμα τὴν πεντάλφα!».

Ορθόδοξος Τύπος 9/8/2013
http://katanixis.blogspot.gr/2013/08/blog-post_474.html#more