«Ὁ Θεός τούς δικούς Του δέν τούς ἀφήνει χωρίς δοκιμασίες. Τούς χαρίζει ὅμως ὑπομονή καί τούς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν θλῖψι στήν κατάλληλη στιγμή. Ἡ θλῖψις γίνεται ἀφορμή νά δείξη ὁ χριστιανός ὑπομονή, ἡ δέ ὑπομονή ὅπου ὑπάρχει, φανερώνει ἄνθρωπο δοκιμασμένο στήν ἀρετή. Ὅπως κανείς δέν στεφανώνεται χωρίς ἀνταγωνιστή, ἔτσι καί κανείς δέν ἠμπορεῖ νά φανῆ κατά πόσον εἶναι σταθερός Χριστιανός, ἐάν δέν περάση θλῖψι».

Μέγας Βασίλειος

* * *

Ὁ φιλάργυρος ἐνῶ φοβᾶται τήν φτώχεια, ζῆ πάντοτε σέ φτώχεια.

* * *

Σέ καμιά ἁμαρτία ὁ διάβολος δέν καρφώνει μέ τόσα πολλά καρφιά τίς ψυχές, ὅσο στήν φιλαργυρία.
Ὅπως δέν μπορεῖ νά βαδίζη ὅποιος ἔχει δεμένα τά πόδια, ἔτσι δέν μπορεῖ ν᾿ ἀνέβῆ στόν οὐρανό ὁ δοῦλος τῆς φιλαργυρία.

 

Ἱερός Χρυσόστομος

 Καλύτερα πολεμώντας νά πεθάνουμε, παρά νά ζοῦμε νικημένοι ἀπό τά πάθη.

* * *

Ἡ ἀρετή εἶναι ἡ φυσική κατάστασις τῆς ψυχῆς. Τά πάθη εἶναι ἀσθένειες, πού ἀφαιροῦν τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς.

* * *

Ἡ κενοδοξία, ἐνῶ μᾶς γλυκαίνει, μᾶς καταστρέφει, διότι ἐπιστρέφουν στήν ψυχή μας ὅλα τά πάθη.

Ἰσαάκ ὁ Σύρος

 Οἱ κόποι βοηθοῦν τήν ψυχή νά δαμάση τά πάθη.

Θεοδώρητος Κύρου

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

 Ἀπό τό ἡμερολόγιο τῆς Ἀδελφότης «ΛΥΔΙΑ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν Ἀδελφότητα  «ΛΥΔΙΑ»  γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης