«Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀρετῆς· λέγεται δέ ὅτι εἶναι γέννημα τῆς πίστεως». Αὐτό διδάσκει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος στά Ἀσκητικά του.

Ἡ ἀληθινή, ζωντανή πίστι γεννᾶ τόν Θεῖο φόβο, δηλαδή τόν σεβασμό στό Θεό καί στίς ἐντολές Του.

Ἡ πίστη ὅτι ὑπάρχει αἰώνια ζωή καί αἰώνια κόλασι δημιουργεῖ στόν ἄνθρωπο α)πόθο γιά τό πρῶτο, δηλαδή γιά τήν αἰώνια χαρά μέ τόν Χριστό καί β)φόβο γιά τό δεύτερο, δηλαδή γιά τόν αἰώνιο χωρισμό ἀπό τόν Χριστό, τήν αἰώνια δυστυχία.

Ὅποιος πιστεύει ἀληθινά, αὐτός ἐμπιστεύεται τόν Χριστό. Αὐτός δέχεται τούς λόγους Του ὡς ἀληθινούς.Ὁ Χριστός πράγματι ὁμίλησε γιά αἰώνια ζωή καί αἰώνια κόλασι. Εἶπε ὅτι οἱ δίκαιοι «ἀπελεύσονται εἰς αἰώνιον ζωήν» καί οἱ ἄδικοι, ὅσοι δέν τήρησαν τίς ἐντολές Του καί δέν μετανόησαν «ἀπελεύσονται εἰς κόλασιν αἰώνιον».

Αὐτά γιά τόν πιστό εἶναι πέρα γιά πέρα ἀληθινά καί θά πραγματοποιηθοῦν μέ πᾶσαν ἀκρίβεια κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου.

Ἐμπρός στό ἐνδεχόμενο τῆς αἰώνιας καταδίκης τους οἱ πιστοί αὐτοκατακρίνονται, αὐτοκαταδικάζονται, αὐτοκατηγοροῦνται καί μετανοοῦν ἀληθινά. Διορθώνουν τή ζωή τους ἐδῶ καί τώρα, καί ἑλκύουν τό Θεῖο Ἔλεος. Ἔτσι σώζονται δηλαδή διασώζουν τήν ὕπαρξί τους στήν αἰωνιότητα.

Ἄς πιστεύσουμε ἀληθινά, ὥστε νά ὁδηγηθοῦμε στή μετάνοια, στήν τήρησι τῶν Θείων Ἐντολῶν καί στήν αἰώνιον ζωήν καί Βασιλεία διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν!

 Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/