Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Τό βασίλειο τῆς ζωῆς καί τό βασίλειο τοῦ θανάτου πορεύονται χέρι χέρι. Λέγω πορεύονται ἐπειδή εἶναι πνευματικά. Ὁ ἀρχηγός τοῦ πρώτου, δηλαδή τοῦ βασιλείου τῆς ζωῆς, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ἐκεῖνοι πού εἶναι μέ τό Χριστό βρίσκονται ὁπωσδήποτε στό βασίλειο τῆς ζωῆς.

Ὁ ἀρχηγός τοῦ δεύτερου, δηλαδή τοῦ βασιλείου τοῦ θανάτου, εἶναι ὁ ἄρχοντας τῶν δυνάμεων τοῦ ἀέρα, ὁ διάβολος, μέ τά πνεύματα τοῦ κακοῦ πού εἶναι κοντά του. Ὁ χῶρος τους εἶναι τόσο μεγάλος, ὥστε χωράει ὅλους τούς ἀνθρώπους πού κατοικοῦν στή γῆ. Τά τέκνα αὐτά τοῦ θανάτου, οἱ ὑπήκοοι τοῦ ἄρχοντα τοῦ ἀέρα, βρίσκονται σ᾿ ἕνα συνεχή κι ἀνηλεή πόλεμο μέ τά τέκνα τῆς ζωῆς, δηλαδή μέ τούς πιστούς χριστιανούς, καί ἀγωνίζονται μέ κάθε πανοῦργο μέσο νά τούς νικήσουν μέ ὅπλα τίς ἐπιθυμίες τῆς σάρκας, τήν ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καί τήν ἀλαζονεία τοῦ βίου (πρβλ. Α΄ Ἰωάν. Β΄ : 16).Στοιχεῖα τους εἶναι ἡ ἁμαρτία καί τό ἔγκλημα. Ἐάν δέ μετανοήσουμε γιά τίς ἁμαρτίες πού διαπράξαμε, μᾶς παίρνουν μέ τό μέρος τους. Ἐκεῖνοι πού ἡ ἁμαρτία εἶναι καθημερινή τους ἀνάγκη καί ζοῦν μέσα στήν ἀνομία, δέν ἐνοχλοῦνται ἀπό τά πονηρά πνεύματα, γιατί ἀνήκουν σ᾿ αὐτά, ἀφοῦ ζοῦν ἀπρόσεχτα καί ἀμελοῦν τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Μέ τό πού θ᾿ ἀναγνωρίσουν κι ὁμολογήσουν τήν ἁμαρτία τους ὅμως καί στρέψουν πρός τό Θεό, ξεσπάει ὁ πόλεμος. Οἱ ὁρδές τοῦ σατανᾶ ξεσηκώνονται κι ἐπιδίδονται σ᾿ ἕναν ἀδυσώπητο κι ἀκατάπαυστο πόλεμο. 

Ἀπ᾿ αὐτό μπορεῖς νά καταλάβεις πόσο ἀπαραίτητο εἶναι ν᾿ ἀναζητήσεις τό Χριστό, τόν ἀρχηγό τοῦ βασιλείου τῆς ζωῆς, πού καταπάτησε τήν κόλαση καί κατάργησε τό θάνατο.

**

Κάθε δοκιμασία καί θλίψη προκαλεῖται εἴτε ἀπό ἔλλειψη πίστης εἴτε ἀπό κάποιο πάθος πού κρύβεται μέσα στόν ἄνθρωπο εἴτε ἀπό κάποια ἁμαρτία πού βλέπει μόνο ὁ παντοδύναμος καί δείχνει πώς στήν καρδιά βρίσκεται ὁ διάβολος κι ὄχι ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός εἶναι εἰρήνη, ἐλευθερία, εἶναι τό ἀνέκφραστο φῶς τῆς ψυχῆς.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/