Ἀπό τό Γεροντικό

Εἶπε ὁ ἀββάς Ποιμήν:

 «Δέν ὑπάρχει μοναχός μεμψίμοιρος·

δέν ὑπάρχει μοναχός πού ἀνταποδίδει τό κακό·

δέν ὑπάρχει μοναχός πού ὀργίζεται».

  Ἔννοοῦσε ὅτι ὅσοι ἔχουν αὐτά τά ἐλαττώματα δέν εἶναι μοναχοί, ἀκόμη καί ἄν νομίζουν ὅτι εἶναι.
 Ἕνας ἀδελφός ἔνιωσε νά ὀργίζεται ἐναντίον κάποιου, καί στάθηκε νά προσεύχεται καί νά παρακαλεῖ τόν Θεό νά τόν βοηθήσει νά δείξει μακροθυμία πρός τόν ἀδελφό καί νά ξεπεράσει τόν πειρασμό χωρίς νά βλαφτεῖ. Καί ἀμέσως εἶδε νά βγαίνει καπνός ἀπό τό στόμα του.  Τοῦ ἀββᾶ Ἠσαΐα

Ἀδελφέ, ἄν κάποιος σέ στενοχωρίσει γιά ὁποιοδήποτε πράγμα καί εἶναι ἀνάγκη νά τόν μαλώσεις, βλέπεις ὅμως τόν ἑαυτό σου ὀργισμένο καί ἀναστατωμένο, μήν τοῦ μιλήσεις καθόλου, γιά νά μήν ταραχτεῖς περισσότερο. Ὅταν δεῖς καί ἐσένα καί ἐκεῖνον σέ ἠρεμία καί πραότητα, τότε μίλησε, ὄχι γιά νά τόν μαλώσεις, ἀλλά γιά νά τοῦ ὑποδείξεις, μέ ταπεινό τρόπο, αὐτό πού ἔκανε.

  Τέλος καί τῇ ισηλίῳ Θεότητι

κράτος,αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΑΓΙΩΝΠΑΤΕΡΩΝ»

 Εὐεργετινός τόμος β΄

Ἐκδόσεις:«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης