Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

 «Ἐκ γάρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι» ( Ματθ. Ιε΄ : 19). Τί σημαίνει αὐτό; Πώς ἀπό τή μιά στήν καρδιά φωλιάζει τό πονηρό πνεῦμα. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τώρα, «ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδιᾶς αὐτοῦ προφέρει τό ἀγαθόν» (Λουκ. Στ΄ 45). Πού σημαίνει πώς τότε στήν καρδιά του ἐνοικεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί ἀναπαύεται στόν Υἱό.

Τί ἀξία ἔχει ἄνθρωπος, πόσο μεγάλος εἶναι!Δέν ἀναφέρεται χωρίς λόγο στήν Ἁγία Γραφή: «’Εγώ εἶπα θεοί ἐστε καί υἱοί ὑψίστου πάντες» (Ψαλμ. Πα΄ : 6). «Εἰ ἐκείνους εἶπε θεούς, πρός οὕς λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο, καί οὐ δύναται λυθῆναι γραφή (πού σημαίνει πώς ἀφοῦ εἰπώθηκε, ἄρα εἶναι ἀληθινό), ὅν πατήρ ἡγίασε καί ἀπέστειλεν εἰς τόν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, υἱός Θεοῦ εἰμι;» (Ἰωάν. Ι΄ : 35,36).

Ὤ, τί τιμή καί τί μεγαλεῖο ἔχει ἄνθρωπος!

Μήν κοιτάζεις τόν ἄνθρωπο καί κυρίως τό χριστιανό, μέ κανέναν ἄλλο τρόπο, παρά μόνο ὡς υἱό Θεοῦ, νά συνομιλήσεις μαζί του καί νά τοῦ φέρθεις ὅπως θά φερόσουνα σέ υἱό Θεοῦ.

Κι ὅλ᾿ αὐτά μέ τή χάρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/