” καί ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς πρός αὐτόν λέγων· γέγραπται ὅτι
οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπί παντί
ῥήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ “.

(Λουκ. δ΄: 4)«Σέ τί διαφέρει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά ἄλογα ζῶα;
Στόν προφορικό λόγο καί στή λογική σκέψη.
Γι᾿ αὐτό καί εἶναι λογικό ζῶο ὁ ἄνθρωπος.

Καί ὅπως ἀκριβῶς τρέφονται τά σώματα, ἔτσι
τρέφεται καί ἡ ψυχή.


Μέ τή διαφορά ὅτι τό σῶμα τρέφεται μέ τό ψωμί,
ἐνῶ ἡ ψυχή μέ τόν πνευματικό λόγο».


( Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
Εἰς Ἡσαΐαν, ὁμιλ. Δ΄ ΕΠΕ 8Α, 384)