Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Πρέπει νά ᾿χουμε πάντα κατά νοῦ πῶς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ πνοή καί ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατέρα, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οἱ ἁμαρτίες ἀντίθετα κι οἱ ἀδυναμίες του εἶναι συμπτωματικές, ἔχουν ἐξωτερικές αἰτίες, εἶναι μελανές κηλίδες πού καθαρίζονται εὔκολα ἀπό τή θεία χάρη.«Ραντίεῖς με ὑσσώπῳ καί καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με καί ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι» (Ψαλμ. Ν΄: 7), λέει ὁ προφητάναξ Δαβίδ.Πρέπει νά θυμόμαστε πάντα πώς «οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ θεός τόν κόσμον (ἄν κι ἦταν ἁμαρτωλός κι ἀνήθικος), ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον» (Ἰωάν. Γ΄: 16). Ὀφείλουμε ἐπίσης, ἐκτός ἀπό τό Θεό, ν᾿ ἀγαπᾶμε κάθε ἄνθρωπο ὅπως τόν ἑαυτό μας. Μ᾿ ὅλο πού εἴμαστε μεγάλοι ἁμαρτωλοί, ἀγαπᾶμε τόν ἑαυτό μας. Πρέπει ὅμως ν᾿ ἀγαπᾶμε καί τούς ἄλλους ἔστω κι ἄν εἶναι κι αὐτοί ἁμαρτωλοί, ἀφοῦ κανένας δέν εἶναι ἀναμάρτητος.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/