Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΝΑΟΝ!
 
Ὁ Ὅσιος Καλανδίων (26/4), συμφώνως μέ τόν συναξαριστή του Λεόντιον Μαχαιρᾶν, ἦτο ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας καί ἐπί τῆς θητείας του εἶχεν ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐπανανένωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, ἡ ὁποία κινδύνευε ἀπό τό λεγόμενο “Μελιτινόν Σχῖσμα”. Ἐξαιτίας τῆς ὁμολογίας τῆς ὁρθῆς πίστεώς του καί τῆς ἀρνήσεώς του νά ὑπογράψῃ τό δῆθεν “ἑνωτικό” κείμενο τοῦ αὐτοκράτορος Ζήνωνος μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν Μονοφυσιτῶν, ἐξορίσθη ἀπό τόν ἐν λόγῳ αὐτοκράτορα στήν Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου.
Ὁ Ὅσιος ἦτο ἕνας ἐκ τῶν τριακοσίων Ἀλαμάνων Μοναχῶν, οἱ ὁποίοι κατά τόν 7ον αἰώνα, ἀσκήτευαν στίς μονές τῆς Παλαιστίνης καί τῆς Συρίας καί ἐξεδιώχθησαν ἀπό τούς πειρατές.
Έτσι, μετά την απώλεια του ποιμνίου του και τον νέο διωγμό που υπέστη, απεφάσισε να συμμονάση με τον Άγιον Αγάπιο και τον Άγιο Βαρλαάμ σε ασκητική περιοχή της αγιοτόκου Κύπρου.

Οι Όσιοι μετέβησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε ερημική περιοχή πλησίον της Πάφου, όπου σήμερα βρίσκεται η κοινότης των Αρόδων.
Εκεί οι τρείς μακάριοι Άγιοι, επιδόθηκαν σε αυστηρότατους και επίπονους αγώνες κι έφθασαν σε υψηλά μέτρα αρετών. Ο Πανάγαθος Θεός τους εδώρισε και το χάρισμα της θαυματουργίας, γι΄αυτό πλήθος κόσμου τους επεσκέπτετο και ζητούσε να βρη κοντά τους βακτηρία στα προβλήματα.
Μετά την κοίμησή τους ανεδείχθησαν Άγιοι και οι πιστοί ανήγειραν ναόν ὁ ὁποῖος ετιμάτο εις την μνήμη τους. Ο Όσιος Καλανδίων είναι πολιούχος της κοινότητος Αρόδων της Κύπρου, όπου βρίσκεται κι ο μοναδικός εις τον κόσμο ναός που τιμάται επί τω ονόματί του. Η ακολουθία του εξεδόθη το 1914 εις την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
 
 
Απολυτίκιον.
Ήχος δ’.Ταχύ προκατάλαβε…
Ως φύλακα άγρυπνον της Εκκλησίας Χριστού, της Πάφου αγλάϊσμα, Αρόδων καύχημα, σοφόν Καλανδίονα, θείον Αρχιερέα, των θαυμάτων την βρύσιν, ικετεύσωμεν πάντες, ίνα λυτρωθώμεν ταχέως, των συμφορών και των περιστάσεων.
 
 
M α ν ώ λ η ς M ε λ ι ν ό ς
Θεολόγος Συγγραφεύς
Διευθυντής τῆς Bιβλιοθήκης
τῆς ῾Iερᾶς Συνόδου
τῆς ᾿Eκκλησίας τῆς ῾Eλλάδος
e-mail: ManolisMelinos@gmail.com
http//: www.manolismelinos.com
 
 
https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/05/blog-post_60.html