Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ 
† ἱερομονάχου Ἰσαάκ: «Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου», Ἅγιον Ὅρος
 
Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Γέροντας ἐκτός ἀπό Ἑλληνικά δέν γνώριζε ἄλλη γλῶσσα. Ὅµως συνέβη ἐπανειληµµένως -ὅταν ὑπῆρχε λόγος- µέ τήν γλῶσσα τῆς Πεντηκοστῆς νά συνοµιλήση καί νά συνεννοηθῆ θαυµάσια µέ ἑτερογλώσσους. 
-«῎Ηµουν παρών», διηγεῖται ὁ ἱ. Ε. Κ., «κάποτε στό Κελλί τοῦ Γέροντα, µαζί µέ ἄλλους τρεῖς ἐπισκέπτες καί ἕνα Γάλλο, πού δέν µιλοῦσε λέξη Ἑλληνικά. ῞Οταν ἦρθε ἡ σειρά του νά µιλήση µέ τόν Γέροντα, πῆγαν πιό πέρα, καί γιά δεκαπέντε λεπτά συνωµιλοῦσαν καθισµένοι στά κούτσουρα. Τούς βλέπαµε πού συζητοῦσαν µέ ἐνδιαφέρον. Πῶς ἐπικοινωνοῦσαν, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε κοινή γλῶσσα ἐπικοινωνίας; Ὁ ξένος ἔφυγε χαρούµενος. Ἡ ἱκανοποίηση φαινόταν ἔκδηλη στό πρόσωπό του».
-Γάλλος περιηγητής εἶχε συµφωνήσει µέ κάποιον µοναχό νά πᾶνε µαζί νά δοῦν τόν Γέροντα. Τό βράδυ εἶχε ἀγρυπνία στό Μοναστήρι πού ἔµενε. Ὁ µοναχός µετά τήν ἀγρυπνία πῆγε στό Κελλί του νά ξεκουραστῆ. Ὁ ἀλλοδαπός ἀπό τόν πόθο νά δῆ τόν Γέροντα κατέβηκε µόνος του στό Καλύβι. Συνωµίλησαν θαυµάσια καί ἀπό τήν συζήτηση σχηµάτισε τήν ἐντύπωση ὅτι ὁ Γέροντας…

γνώριζε ἄπταιστα Γαλλικά.

-Μαρτυρία π. Π. Λ.: «Βρέθηκα κάποτε στήν “Παναγούδα” καί ἕνας ἀλλοδαπός περίµενε νά µιλήση µέ τόν Γέροντα. Προσφέρθηκα νά κάνω τόν διερµηνέα. Ἀρχικῶς ὁ Γέροντας περίµενε νά ἀκούση τήν µετάφραση τῶν ἐρωτήσεων. Στήν συνέχεια ἀπαντοῦσε στίς ἐρωτήσεις, πρίν κάνω τήν µετάφραση!»
-Πνευµατικό τέκνο τοῦ Γέροντα διηγεῖται: «Μιά µέρα πῆγα πολύ πρωί στήν «Παναγούδα». Πέρασα στό Ἀρχονταρίκι καί βρῆκα ἕναν ἀλλοδαπό ἐπισκέπτη. Μέχρι νά ἑτοιµάση ὁ Γέροντας τό κέρασµα, µέ τά λίγα Ἀγγλικά πού ἤξερα, πιάσαµε τήν συζήτηση καί µοῦ εἶπε ὅτι χθές βράδυ ἦρθε ἀργά. Καθυστέρησε, γιατί ἔχασε τόν δρόµο, πέρασε ἡ ὥρα καί ὁ Γέροντας τόν φιλοξένησε. Συζήτησαν χωρίς καµµιά δυσκολία, καί ὁ ξένος νόµιζε ὅτι ὁ Γέροντας ἤξερε Ἀγγλικά».
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2015/06/blog-post_60.html