Φίλοι μᾶς ἐπληροφόρησαν ὅτι σὲ πρόσφατη διάλεξη, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα, ὁ ὁμιλητὴς ἐπεκαλέσθη ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης ὑποστήριζε τὶς ἰδέες του (δηλ. τοῦ ὁμιλητῆ) σχετικὰ μὲ τὴν «ἠθικὴν ἀπελευθέρωσιν» τῶν νέων ἀπὸ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Ἁγίων. Ἀπὸ καθῆκον ἔναντι τῆς Ἀληθείας, ἡ ὁποία βαναύσως κακοποιεῖται ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τέτοιων ἰδεῶν, φέρουμε σὲ γνώση τῶν ἀδελφῶν χριστιανῶν ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος δὲν ἀπεδέχετο τέτοιες διδασκαλίες, ὅπως καὶ γίνεται φανερὸ σαφέστατα ἀπὸ πάρα πολλὲς συμβουλές του καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς λόγους του, ποὺ περιέχονται στὰ βιβλία μὲ τίτλο «Τὸ πνεῦμα τὸ Ὀρθόδοξον εἶναι τὸ ἀληθές» καὶ «Ὁ Ἅγιος Πορφύριος γιὰ τὰ Σεμινάρια Ψυχοδυναμικῆς», ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μαρτυρίες πολλῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ διάφορα ἄλλα βιβλία.Μποροῦμε νὰ διαβεβαιώσουμε μὲ ἀπόλυτη ὑπευθυνότητα τοὺς ἀδελφούς μας ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος καταδίκαζε μὲ ἔνταση τὶς διδασκαλίες περὶ δῆθεν ἠθικῆς ἀπελευθερώσεως καὶ ἐλευθέρου ἔρωτος, τὶς ὁποῖες διδάσκουν διάφοροι ψυχολόγοι καὶ Σχολὲς Ψυχολογίας. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Χριστὸς συγχώρησε τοὺς ἁμαρτωλοὺς, ποὺ εἶχαν ὑποπέσει σὲ τέτοιας φύσεως ἁμαρτήματα, καθόλου δὲν σημαίνει ὅτι ἐνέκρινε τὶς ἁμαρτίες τους, διότι αὐτὴ τὴν συγχώρεση τὴν ἔδιδε μόνο ὅταν προϋπῆρχε εἰλικρινὴς μετάνοια καὶ πάντοτε τὴν συνόδευε μὲ τὴν συμβουλὴ «μηκέτι ἁμάρτανε». Τὸ ἴδιο συνέβαινε καὶ μὲ τὸν Ἅγιο Πορφύριο, ὁ ὁποῖος συγχωροῦσε μὲν τὸν μετανοημένο ἁμαρτωλό, ἀλλὰ ὅμως δὲν ἐνέκρινε σὲ καμία περίπτωση τὰ ἁμαρτήματά του. Εἶχε μάλιστα διώξει πολλοὺς οἱ ὁποῖοι ἔρχονταν σὲ ἐκεῖνον, ἁπλὰ καὶ μόνο γιὰ νὰ ὑποστηρίζουν κατόπιν ψευδῶς ὅτι εἶχαν τὴν εὐλογία του γιὰ τὶς ἰδέες τους καὶ τὰ ἔργα τους, ἐνῶ αὐτὸ δὲν ἦτο καθόλου ἀληθινό. Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἐφιστοῦσε τὴν προσοχὴ τῶν πιστῶν, ποὺ προσήρχοντο σὲ ἐκεῖνον γιὰ νὰ βοηθηθοῦν, στὸ ὅτι ὑπῆρχαν μεταξύ τους καὶ κάποιοι, οἱ ὁποῖοι προσεποιοῦντο εὐλάβεια γιὰ νὰ «ψαρέψουν» θύματα, μεταξὺ τῶν ἀφελεστέρων ἐκ τῶν ἐπισκεπτῶν του.

Άγιος Πορφύριος http://www.porphyrios.net/%E1%BD%81-%E1%BC%85%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%E1%BD%B0-%CF%84%E1%BD%B6%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF/