Ο Άγιος Πορφύριος συκοφαντείται από τους μεταπατερικούς ότι άφηνε πλήρη ελευθερία μέσα στον γάμο, ότι δεν ασχολιόταν με τα της συζυγικής κλίνης και μιλούσε μόνο για αγάπη. Η αλήθεια όμως είναι το ακριβώς αντίθετο: Ο Όσιος ήταν απόλυτος και δεν δεχόταν καμία μορφή ανωμαλίας είτε εντός είτε εκτός του Γάμου265. Επίσης, δεν δεχόταν την αυτονόμηση της ηδονής, την αντισύλληψη266και την τεχνητή γονιμοποίηση267. Για τα δύο τελευταία θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενα κεφάλαια.

Όπως καθαρά προκύπτει από μαρτυρίες Πνευματικών του παιδιών, ο Άγιος όχι μόνο δεν ανεχόταν οποιαδήποτε μορφή σαρκικής αμαρτίας, αλλά ήταν τελείως αντίθετος με κάθε διαστροφή, είτε πριν είτε μέσα στον Γάμο. Ο κ. Γεώργιος Αρβανίτης, στενότατος συνεργάτης και πνευματικό του τέκνο, σε συνέντευξή του για τον Άγιο Γέροντα και τις σχέσεις μέσα στην συζυγία διακηρύσσει: « Δεν ήταν ο Γέροντας ουδέ κατά διάνοιαν ανεκτικός απέναντι μιας ανωμαλίας»268. Αντίθετα, δίδασκε, όπως απεκάλυψε σε πρόσφατη ραδιοφωνική εκπομπή ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, ότι η παρά φύσιν ζωή των ανδρογύνων ουσιαστικά καταργεί την έννοια του γάμου. Το ανδρόγυνο αιχμαλωτίζεται από τον πονηρό και τα παιδιά μολύνονται από τα δαιμονικά μικρόβια των γονέων τους. Αυτά εκδηλώνονται στην πορεία της ζωής τους ως σεξουαλική απόκλιση από την φυσική οδό, δηλαδή ως ομοφυλοφιλική λύσσα και ως ποικίλες διαστροφικές ιδιαιτερότητες. Αφηνιάζουν τα παιδιά και φταίνε οι γονείς…269.

« Ο Άγιος Πορφύριος», όπως αποκαλύπτει σύγχρονος Γέροντας, που τον γνώρισε προσωπικά, «επειδή είχε πολλή χριστοειδή αγάπη και ενεργούσε σαν μανούλα στοργική, νομίζουν οι μεταπατερικοί ότι προσφέρεται η θεολογία του προς επίρρωση270της δικής τους εμπαθούς αγαπολογίας. Γελάει ο Άγιος με αυτά που λένε…Εδώ έφθασε να δίδει κώδικα λειτουργίας της συζυγικής κλίνης, για να βγαίνουν εικόνες Θεού με ακάθεκτη φόρα προς το καθ’ ομοίωσιν και για να μειωθούν τα φαινόμενα ομοφυλοφιλίας, που τον πονούσαν πολύ, και αυτοί τον βλασφημούν λέγοντας ότι ήταν ελεύθερος στα θέματα της σαρκός; Κύριε ελέησον!»271.

  1. Συνομιλία για τον Άγιο Πορφύριο με τον κ. Γεώργιο Αρβανίτη ( στενό συνεργάτη του Αγίου) στο Μήλεσι στις 17-2-2015. Η συνομιλία είναι δημοσιευμένη 1) στο Ιστολόγιο http:/hristospanagia3.blogspot.gr/ και 2) στην Ιστοσελίδα http:/www.hristospanagia.gr/ με τίτλο Συνομιλία για τον Άγιο Πορφύριο με τον κ. Γ. Αρβανίτη_mp3 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http:/hristospanagia3.blogspot.gr/2015/03/mp3_28html και http:/www.hristospanagia.gr/?p=39473 αντίστοιχα.
  1. Βλ. παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο.
  1. Βλ. παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο.
  1. Συνομιλία για τον Άγιο Πορφύριο με τον κ. Γ. Αρβανίτη ( στενό συνεργάτη του Αγίου) στο Μήλεσι στις 17-2-2015. Η συνομιλία είναι δημοσιευμένη 1) στο Ιστολόγιο http:/hristospanagia3.blogspot/ και 2) στην Ιστοσελίδα http:/www.hristospanagia.gr/ με τίτλο Συνομιλία για τον Άγιο Πορφύριο με τον κ.Γ. Αρβανίτη_mp3 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http:/hristospanagia3.blogspot.gr/2015/03/mp3_28 html και http:/www.hristospanagia.gr/?p=39473 αντίστοιχα.
  1. Βλ. Μητροπολίτου Μόρφου: Η αγωγή των παιδιών κατά τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας μας (ΒΙΝΤΕΟ), http:/www.vimaorthodoxias.gr/eipan/item/79693. Απομαγνητοφωνημένη ομιλία, και Μητροπολίτου Μόρφου: Η Παιδαγωγική του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου,(ΒΙΝΤΕΟ), https:/www.youtube.com/watch?v=GJ_IPin5kjU&t=1609s, Απομαγνητοφωνημένη από εμάς ομιλία.
  1. Επίρρωση=ενίσχυση, ενθάρρυνση,εγκαρδίωση ( Δ. Δημητράκου, Νέον Ορθογραφικόν Ερμηνευτικόν Λεξικόν, Εκδόσεις Δέλτα 1964).
  1. Μαρτυρία πνευματικού του τέκνου.

St. Porphyrios and carnal perversions

St. Porphyrios is slandered by the neo-patristics for allowing complete freedom within marriage, that he was not interested in issues related to the marital bed, and that he was only talking about love. However, the truth is exactly the opposite. The saint was absolute and he never accepted any form of anomaly either within or outside marriage265. Also, he did not accept the autonomy of pleasure, contraception266 and artificial insemination267. We shall refer in more detail to the last two in subsequent chapters.
As it is clear from testimonies of his spiritual children, the Saint not only did he not tolerate any form of carnal sin, but he was completely opposed to any perversion, either before or during the marriage. Mr. Georgios Arvanites, a very close collaborator and a spiritual child of the Saint, in an interview about the Holy Elder and about relations within wedlock, states: “The Elder was not even remotely tolerant of any anomaly”268. On the contrary, as the Metropolitan Morfou Neofytos revealed in a recent radio show, he taught that the unnatural life of married couples essentially abolishes the concept of marriage. The couple is captured by the evil and the children become infected by the demonic germs of their parents. These manifest in the course of their lives as a sexual deviation from the natural path, that is, as homosexual rage, and as various perverse peculiarities. The children go wild and it’s the parents’ fault…269.

“St. Porphyrios”, as a contemporary Elder who knew him personally reveals, “because he had a lot of Christlike love and acted like a loving mum, post-patristics think that his theology is offered to reinforce 270 their own malicious agapologia. The Saint laughs at what they say…He even came to give codes of operation of a marital bed, so that images of God could come out relentlessly towards the likeness of God, and in order to reduce phenomena of homosexuality which hurt him deeply. So, how can they blaspheme him by saying that he was free in matters of the flesh? Lord, have mercy!”271

265. Conversation about Saint. Porphyrios with Mr.G. Arvanites( close collaborator of the Saint) at Melesi on 17-2-2015.The conversation is published 1) in the blog http:/hristospanagia3.blogspot.gr/ and 2) in the website http:/www.hristospanagia.gr/ with the title Conversation about St. Porphyrios with Mr.G Arvanites_mp3 in the electronic addresses http:/hristospanagia3.blogspot.gr/2015/03/mp3_28.html and http:/www.hristospanagia.gr/?p=39473 respectively.

266.See below in the relevant chapter.

267. See below in the relevant chapter.

268. Conversation about St. Porphyrios with Mr.G. Arvanites (close collaborator of the Saint,), at Melesi on 17-2-2015. The conversation is published 1) in the blog http:/hristospanagia3.blogspot.gr/and 2) in the website http:/www.hristospanagia.gr/with the title Conversation about St. Porphyrios with Mr.G. Arvanites_mp3 in the electronic addresses http:/hristospanagia3.blogspot.gr/2015/03/mp3_28html and http:/www.hristospanagia.gr/?p=39473 respectively.

269. See Metropolitan Morfou: The upbringing of children according to the contemporary Saints of our Church (VIDEO), http:/www.vimaorthodoxias.gr/eipan/item/79693, transcribed speech, and Metropolitan Morfou: The teaching method of St. Porphyrios Kausokalyvites, (VIDEO), https:/www.youtube.com/watch?v=GJ_IPin5xjU&t=1609s, speech transcribed by us.

270. Επίρρωσις= ενίσχυση, ενθάρρυνση, εγκαρδίωση,( Δ. Δημητράκου, Νέον Ορθογραφικόν Ερμηνευτικόν Λεξικόν, Εκδόσεις Δέλτα 1964).

271. Testimony of his spiritual child.