Ὁ Ἅγιος Πορφύριος καί ἡ ἀντίθεσή του

στήν ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας

 Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἀντίθετα μέ τίς σύγχρονες νεοορθόδοξες-νεονικολαϊτικές ψευδοδιδασκαλίες, διατύπωνε πάντα τίς ὀρθόδοξες πατερικές θέσεις γιά τήν κατά Χριστόν συζυγική ζωή. Αὐτή δέν πρέπει νά εἶναι ἡδονιστική, μέ κέντρο τήν ἱκανοποίηση τῆς σάρκας, ἀλλά ἀντίθετα νά διατηρεῖ τόν ἀσκητικό ὀρθόδοξο σκοπό καί χαρακτήρα της. Ὁ σκοπός τοῦ κατά Χριστόν γάμου εἶναι ὁ ἐξαγνισμός καί ἡ θέωση τῶν συζύγων διά τῆς ὑπακοῆς στούς Ἱερούς Κανόνες καί ἐν γένει στήν βιβλικοπατερική ὀρθόδοξη παράδοση, διδασκαλία καί ζωή. Στήν θέωση καλοῦνται νά ὁδηγήσουν καί τά τέκνα, πού ἐνδεχομένως θά τούς χαρίσει ὁ Θεός.

Ἡ αὐτονόμηση τῆς ἡδονῆς καί ἡ ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας εἶναι κατά τούς Ἁγίους Πατέρες μέγιστο ἁμάρτημα. Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἦταν ἀντίθετος μέ τήν προφύλαξη (ἀποφυγή τῆς σύλληψης) μέ ὁποιοδήποτε μέσο, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχουν συζυγικές σχέσεις. Ἀναφέρουμε σχετικά τό ἑξῆς περιστατικό: Ἀφηγεῖται ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος (Μπιλάλης): «Πῆρα τήν εὐχή τοῦ Γέροντα, τοῦ ἐξήγησα ὅτι εἴμαστε περαστικοί ἀπό ἐκεῖ, ὅτι μᾶς ἀρκοῦσε ἡ εὐχή του. Δέν ἤθελα νά τόν ἀπασχολήσω μέ κάποιο θέμα, γιατί τόσοι ἄνθρωποι περίμεναν νά τόν δοῦν κι ἐγώ εἶχα περάσει πρῶτος:

“Τήν εὐχή σας μόνο, Γέροντα, εὔχεστε γιά μᾶς”.

“Κάθισε, κάθισε”, μοῦ λέει τότε. Ἔπιασε τό χέρι μου καί τό κρατοῦσε:

“Πῶς πᾶς, καλά;”, μέ ρώτησε.

“Δόξα τῷ Θεῷ, μέ τήν εὐχή σας καλά, Γέροντα”. Κι ἀμέσως μετά ἄρχισε νά μοῦ λέει:

“Θά τούς λές νά μήν ἀποφεύγουν τά παιδιά. Μέγα, θανάσιμο ἁμάρτημα τό ν’ ἀποφεύγουν νά κάνουν παιδιά. Πολύ καλά κάνεις, πού ἀσχολεῖσαι μέ τό ἔργο αὐτό. Νά συνεχίσεις καί νά τούς λές ὅτι δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας. Μέγα ἁμάρτημα ἡ ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας»[1].

Παραθέτουμε ἕνα ἀκόμη σχετικό περιστατικό. Διηγεῖται ἐπισκέπτης τοῦ Ὁσίου: «…Ζήτησα τήν γνώμη τοῦ Γέροντος ὡς πρός τό ποιά ἐπιχειρήματα θά πρέπει ν’ ἀναπτύσσουμε, ὅταν μιλοῦμε κατά τῆς ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας καί πῶς ἐκεῖνος, ὡς Πνευματικός, ἀντιμετώπιζε τό θέμα αὐτό.

Δέ θ’ ἀναφερθῶ τώρα λεπτομερειακά στήν ὅλη συζήτηση. Ἀναφέρω μόνο ὅτι ὁ Γέρων Πορφύριος ἐπικύρωσε τήν … γραμμή, τήν ὁποία ἀκολουθῶ κι ἐγώ στό θέμα αὐτό ὅτι, δηλαδή, δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀποφυγή τῆς τεκνογονίας, ἐνῶ ὑπάρχουν συζυγικές σχέσεις. Ἡ χρήση ἄρα ἀντισυλληπτικῶν μεθόδων δέν εἶναι ἐπιτρεπτή»[2].

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο

[1]               Γέροντος Πορφυρίου Ἱερομονάχου, Ἀνθολόγιο συμβουλῶν, Ἐκδόσεις Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι Ἀττικῆς, Α΄ ἔκδοση 2002, σελ. 408.

[2]           Ὅ.π., σελ. 410.