Ὁ Ἅγιος Πορφύριος

ἐναντίον τῶν οἰκουμενιστικῶν συναντήσεων

 

Ἀνάλογη μαρτυρία γιά τήν θέση τοῦ Ἁγίου κατά τῶν διαλόγων, τῶν συναντήσεων-συμπροσευχῶν μέ ἑτεροδόξους (=κακοδόξους, αἱρετικούς) καί ἀλλοθρήσκους ἔχουμε καί ἀπό τόν Ἱερομόναχο Δαμασκηνό Ἁγιορείτη, πρώην Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος σημειώνει τά ἑξῆς: «Ὁ γράφων, ὡς γνωρίζων ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν ἅγιον Πορφύριον, ἀπό τά φοιτητικά του χρόνια, κατά τήν δεκαετίαν τοῦ 1960, ὅτε οὗτος ἦτο ἐφημέριος εἰς τήν Πολυκλινικήν Ἀθηνῶν τῆς ὁδοῦ Πειραιῶς, καί διατηρήσας τήν πνευματικήν ἐπικοινωνίαν, μέχρι τῆς κοιμήσεώς του, βεβαιώνει ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος δέν συνεφώνει μέ τάς μεταβάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ρώμην, οὔτε μέ τούς διαλόγους, καθ’ ὅν τρόπον γίνονται. Τοῦτο μοι ἀνέφερε ἀπό τηλεφώνου, καί κατά μήνα Δεκέμβριον τοῦ 1987.

Αἴφνης κατά τήν διάρκειαν τῆς νυκτός, κατά τόν Δεκέμβριον τοῦ 1987, ὅτε ἠσχολούμην, μέ τήν κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱ. Κοινότητος, ὡς Ἀρχιγραμματεύς, σύνταξιν τοῦ σχεδίου τῆς ἐπιστολῆς, δι’ ᾗς ὁμοφώνως ἡ Ἱ. Κοινότης ἀντέδρασεν εἰς τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν ἐν Ρώμῃ καί τά ἐκεῖ γενόμενα ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ἀκούω τό τηλέφωνον καί τόν Γέροντα Πορφύριον νά ὁμιλῆ. «Τί γράφεις, μωρέ;». Γράφω, Γέροντα, τήν ἐπιστολήν, ἥν προτίθεται ἡ Ἱ. Κοινότης νά ἀποστείλη, ὡς διαμαρτυρίαν, εἰς τόν Παναγιώτατον Πατριάρχην Δημήτριον, διά τήν ἐπίσκεψίν του εἰς τήν Ρώμην.

Καί συνεχίζει: «Διάβασε τό γράμμα νά ἀκούσω». Ὁ ὑποφαινόμενος εἰς τοιαῦτα δύσκολα δογματικά θέματα ποτέ δέν ἔγραφε πρός τόν Πατριάρχην, χωρίς νά συμβουλευθῆ τό ἀρχεῖον, πλούσιον εἰς τοιαῦτα θέματα, τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ἔνθα ἐξεφράζετο τό διαχρονικόν φρόνημα τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἔγραφα λοιπόν: «Πῶς, Παναγιώτατε, μετέβητε ἐν τῷ ἀμοίρω τῆς Χάριτος Ναῷ τῶν ἀπ’ αἰώνων αἱρετικῶν; Ἡ Ρώμη δέν ἔχει τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οὔτε ἔγκυρα μυστήρια».

Καί ὁ πατήρ Πορφύριος μοῦ ἀπαντᾶ: «Ὡραῖα τά γράφεις. Θά ἀρέση ἡ ἐπιστολή εἰς τόν Πατριάρχην. Δέν μπορεῖς νά εἴπης εἰς τούς Παπικούς ὅτι ἔχουν Χάριν καί Μυστήρια.

Δέν ἔπρεπε ὁ Πατριάρχης νά μεταβῆ εἰς τήν Ρώμην, διότι αὐτοί κερδίζουν, χωρίς νά διορθώνωνται καί ζημιοῦται ἡ Ὀρθοδοξία. Ὁ Παπισμός εἶναι μόνον ὑπερηφάνεια. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μόνον ταπείνωσις. Ἔβλεπον μέ τό διορατικόν χάρισμα τόν ναόν τοῦ ἁγ. Πέτρου καί τό Βατικανόν κατέβαλε κάθε προσπάθειαν νά ἐντυπωσιάση μέ τήν τελετουργίαν. Ὁ Πατριάρχης ἵστατο σοβαρός καί σκεπτικός».

Ταῦτα καταθέτω εἰς τήν Ἐκκλησίαν, κατ’ ἐνώπιον Κυρίου, ὅτι μοῦ εἶπε ἐπί λέξει ὁ Ἅγιος τοῦ Θεοῦ καί προορατικός προφήτης Πορφύριος. «Τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός, ἵνα καταισχύνη τούς σοφούς», ἵνα ἐκφρασθῶ κατά τόν ἅγιον Ἀπόστολον Παῦλον.

Τό φρόνημα λοιπόν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ταυτίζεται μέ τό Ἁγιορειτικόν φρόνημα τοῦ Ἀθωνικοῦ μοναχισμοῦ.

Σχετικῶς μέ τό ὀρθόδοξον φρόνημα, ὡς τό μόνον ἀληθές, ἐν ἀντιθέσει μέ τάς πλάνας τῶν θρησκειῶν, τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐν Μήλεσι, ἀπό εἰκοσαετίας, ἔχει ἐκδόσει κασέτα μέ τήν ἰδίαν τήν φωνήν τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, δι’ ᾗς στηλιτεύονται αἱ πλάναι τῶν θρησκειῶν[1].

Ὅμως, ὅπως διαστρέφουν τόν διάλογον τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Σαμαρείτιδα, ὡς καί τούς ἁγίους Πατέρας, διαστρέφουν καί παρουσιάζουν καί τόν Ἅγιον Πορφύριον, ὡς δῆθεν σύμφωνον μέ τούς διαθρησκειακούς διαλόγους, διά νά στηρίξουν τάς πλάνας των»[2].

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο 

 

[1]               Βλ. παραπάνω στό ἴδιο ὑποκεφάλαιο.

[2]               Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὁ Παπισμός καί τό Ἅγιον Ὅρος, Ἱ. Κ. Φιλαδέλφου, Ἅγιον Ὄρος, http://orthodoxostypos.gr. Ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στίς 26 Ιουλίου 2016 στήν κατηγορία Εἰδήσεις.