Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί νηστεύουν την πρώτη καί την τελευταία εβδομάδα των νηστειών. Αύτη η συνήθεια υπάρχει από παλιά. Ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος το 1000 μ.Χ. την ονόμασε ενέργεια του διαβόλου υποδεικνύοντας ότι ο διάβολος προτρέπει σ’ αυτήν την κακή συνήθεια. Ο άγιος συνιστά να νηστεύουμε όπως την πρώτη, έτσι καί την δεύτερη εβδομάδα, «και καθεξής ομού καί τας λοιπάς», δηλαδή να νηστεύουμε με τον ίδιο τρόπο όλες τίς εβδομάδες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

 ”Ο αεί φθονών τά καλά πονηρός, εκάστω των πιστών λανθανόντως υπεισερχόμενος και ραθυμία και αμέλεια τούτον αοράτως καταδεσμεύων, απορρίψαι πείθει καταφρονητικώς αφ’ εαυτού τον σωτηριώδη της νηστείας ζυγόν και, προς την προτέραν παλινδρόμησα, συνήθειαν, δια τούτο την σήμερον υπομιμνήσκω και παρακαλώ την υμετέραν αγάπην ομού και πραότητα του μη υπακούσαι καθόλου τω δοσμενεί, μηδέ τη πονηρά συνήθεια της ακόρεστου γαστριμαργίας συναπαχθηναι, μηδέ προς την όπισθεν και χρονίαν των πονηρών επιθυμιών εκπλήρωσιν επαναστρέψαι, αλλ’ ως την πρώτην και, την δευτέραν ταύτην των νηστειών εβδομάδα τιμήσωμεν, και καθεξής ομού τάς λοιπάς». Συμεώνος Νέου Θεολόγου, Περί νηστείας, ΕΠΕ «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ», τ. 19Δ, σ. 76.
http://proskynitis.blogspot.com.eg/
http://epanosifi.blogspot.gr/2016/03/blog-post_396.html